Integration av anställda med autism

Att förstå och stödja autistiska individer på arbetsmarknaden är avgörande för att skapa en inkluderande och effektiv arbetsmiljö. Vi har läst doktorsavhandlingen "Strategies Managers Use to Integrate Autistic Employees into a Diverse Workforce" av Victoria Eloise Chambers som utforskar strategier och metoder för att integrera autistiska medarbetare på ett meningsfullt sätt.

En ökad medvetenheten om det som presenteras i avhandlingen kan hjälpa arbetsgivare och chefer att framgångsrikt integrera autistiska personer i arbetslivet. Resultaten av studien antyder dessutom att chefer och arbetsgivare bör sträva efter att inkludera tillgänglig arbetskraft i arbetsstyrkan för att öka företagens hållbarhet och skapa en konkurrensfördel gentemot konkurrenterna.

Strategier för ”supported employment”

Att hjälpa personer med autism att hitta och behålla arbete är en viktig utmaning som kräver effektiva strategier och stöd. En strategi är att använda sig av ”Supported employment”, vilket innebär att skapa anpassade program och stöd för att hjälpa dem att lyckas på arbetsplatsen. För att rekrytera och behålla autistiska medarbetare är det viktigt att använda sig av stödjande anställningsstrategier. Detta kan inkludera:

 • att erbjuda flexibla arbetsarrangemang,
 • anpassa rekryteringsprocessen för att minska stress och ångest,
 • att erbjuda träning och utveckling anpassad efter individuella behov.

Viktiga aktörer i ”supported employment” inkluderar jobbcoacher och jobbutvecklare, som hjälper till med att matcha individer med lämpliga jobb och ger stöd till både arbetsgivare och anställda (I Sverige motsvaras detta ofta av Arbetsförmedlingens SIUS: Särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd).

Strategisk Planering för Integration

Arbetsgivare bör inkludera planer för inkludering av autistiska medarbetare i sina strategiska planer. Detta innebär att skapa en kultur av inkludering och mångfald på arbetsplatsen genom att tydligt kommunicera företagets värderingar och engagera alla anställda i inkluderingsinitiativ.


Flera deltagare delar sina strategiska planer, som fokuserar på att inkludera och stödja anställda med autism. Dessa inkluderar att erbjuda anpassad träning och stöd, samt att skapa en säker och inkluderande arbetsmiljö. Samtliga deltagare betonar vikten av att integrera autistiska individer i samhället och på arbetsplatsen. Strategierna som diskuteras syftar till att skapa en miljö där alla anställda, oavsett eventuella funktionsnedsättningar, kan trivas och lyckas.

Bedömning av effektiviteten hos strategierna

Genom regelbunden utvärdering av strategiernas effektivitet kan man identifiera framgångsfaktorer och områden som behöver förbättras. Detta kan inkludera att genomföra enkäter och intervjuer med autistiska medarbetare för att få feedback och insikt om deras arbetsupplevelse.
Alla deltagarna beskriver liknande metoder för att utvärdera strategiernas effektivitet, inklusive bedömningar vid 30 dagar, 6 månader och 12 månader efter anställningens början. Vidare betonas vikten av att inkludera alla i bedömningsprocessen för att säkerställa en rättvis och objektiv utvärdering och vikten av att involvera den autistiska individen i urvals- och utbildningsprocessen för att säkerställa deras delaktighet och ge dem en möjlighet att ge feedback till arbetsgivaren.

Att identifiera de främsta hindren för integration

För att lyckas med integrationen är det viktigt att vara medveten om och adressera de hinder som autistiska medarbetare kan möta. Detta kan inkludera bristande förståelse från arbetsgivare och kollegor, brist på lämpliga anpassningar på arbetsplatsen samt brist på sociala och kommunikativa färdigheter hos både medarbetare och arbetsgivare.
Autistiska personer kan också möta utmaningar relaterade till tidigare mobbning och brist på stöd och kommunikationsförmåga. Utmaningarna förstärks av bristande medvetenhet och stöd från arbetsgivare samt av en begränsande rekryteringsprocess.

Att ta itu med hindren för integration

Genom att samarbeta med samhällsorganisationer och utbilda både autistiska och icke-autistiska medarbetare och arbetsgivare kan hinder för integrationen övervinnas. Det är viktigt att skapa en kultur av förståelse och respekt för olikheter på arbetsplatsen. Utbildning och samarbete är centrala och kompletterande inslag. Man belyser vikten av att utbilda autistiska medarbetare i allt från intervjutekniker till kommunikation av behov och av att adressera hinder som mobbning och okunskap.

Praktikplatser och träning framhävs som nyckelkomponenter för att engagera arbetsgivare att anställa personer med autism eller andra neurologiska funktionsnedsättningar. Man betonar behovet av att alla involverade parter ger anpassningarna tillräckligt med tid

Annan information för att underlätta integration

Att marknadsföra betalda praktikplatser, utbilda allmänheten om fördelarna med att anställa personer med funktionsnedsättningar, och att förstå att personer med autism inte söker välgörenhet utan en chans att klara sig själva är några saker som kan underlätta integrationen av personer med autism på arbetsmarknaden.

Arbetsgivare bör använda sig av de olika övergångsprogram som redan finns på plats för att hjälpa till att hitta, anställa och träna personer med autism.

Man måste försöka förhindra självuppfyllande profetior, vilket leder till att integrationen misslyckas på grund av bristande motivation istället för förmåga

Tillämpningar av strategierna

Studien identifierade framgångsrika strategier för att integrera personer med autism i arbetslivet.

Arbetsgivare kan använda dessa strategier för att förbättra affärsprocesser genom alternativa rekryterings-, intervju- och träningsmetoder samt förbättrad kommunikation genom en förståelse från ledningens sida för att arbeta med både neurologiskt annorlunda och typiska anställda, och skapa en anpassningsbar arbetsplats. Genom att använda dessa strategier kommer kostnaden för jobbträning för autistiska anställda att minska, vilket frigör medel och stöder ekonomisk tillväxt, social förändring och ger arbetsgivaren en konkurrensfördel.

Arbetsgivare och chefer bör använda tiden till sin fördel när de arbetar med neurodiversa anställda, vilket ger dem möjlighet att bygga självförtroende i sina färdigheter, kunskap och förmåga.

En av de mest effektiva strategierna som används för att främja ökad deltagande i arbetslivet för personer med autism eller andra funktionshinder är genom ett åtagande av rekrytering, utbildning och befordran av personer med funktionshinder på arbetsplatsen. Genom att strategiskt planera för att integrera neurodiversa anställda på arbetsplatsen skapas en miljö som främjar öppen kommunikation för alla anställda. En arbetsplats som accepterar och uppfyller alla anställdas behov möjliggör att alla anställda känner sig värderade och inkluderade. Anställda som känner sig värderade tenderar att vara mer lojala, vilket minskar personalomsättningen och sparar organisationen medel genom att inte behöva rekrytera, anställa och utbilda nya anställda.

Effekter på samhället

Används resultaten för att anställa personer med autism kan detta leda till:

 • att minska arbetslösheten och bland personer med autism
 • leda till att autistiska medarbetare får de ekonomiska resurserna att bidra till den ekonomiska tillväxten i samhället
 • minska samsjukligheten som ofta är förknippad med funktionsnedsättningar, vilket minskar samhällets kostnader
 • resultera i lägre kostnader för samhällen att stödja personer med autism
 • öka konsumentens förtroende för företaget genom att det visar ett socialt ansvar något som skapar konsumentlojalitet och därmed ökar den ekonomiska framgången för organisationen

Fördelarna för samhället är obegränsade när det finns en hälsosam gemenskap, en säker miljö och många möjligheter till meningsfull anställning. Dessutom kommer medlemmarna i samhället att se de arbetsgivare med aktiva och framgångsrika inkluderingsstrategier i en fördelaktig dager, vilket skapar långvariga relationer med leverantörer, kunder och andra intressenter.

Rekommendationer

 • Arbetsgivare och chefer bör tillämpa de sex identifierade strategierna för att integrera personer med autism i arbetskraften. Dessa strategier bör också användas för att stödja andra anställda på arbetsplatsen och för att hantera hinder och fördomar som kan hindra inkludering.
 • Chefer bör utveckla samarbete med arbetsförmedlingar, socialtjänst, skolor och intresseföreningar för att få vägledning och stöd för att skapa en miljö som främjar stöd för personer med autism.
 • Arbetsgivare kan delta i arbetsmässor och fackmässor och samarbeta med organisationer som fokuserar på att hjälpa funktionshindrade personer för att få ytterligare utbildning och resurser.
 • Det är fördelaktigt att söka råd och lära sig av andra företag som redan har lyckats skapa inkluderingsprogram för personer med autism.
 • Arbetsgivare och chefer bör skapa och genomföra inkluderingsprogram som är specifika och flexibla och förväntar sig att anpassa sig efter olika behov och situationer.
 • Dessa åtgärder bör vara explicita, flexibla och inkluderande för att säkerställa en framgångsrik integration av personer med autism på arbetsplatsen. Genom att tillämpa dessa rekommendationer kan arbetsgivare och chefer skapa en arbetsmiljö som är öppen, stödjande och inkluderande för alla anställda.

Chambers, EA. Strategies Managers Use to Integrate Autistic Employees into a Diverse Workforce [doktorsavhandling, internet] (2024). Minneapolis, Walden Dissertations and Doctoral Studies; 2024 {citerad 2024-05-03] hämtad från: https://scholarworks.waldenu.edu/dissertations/15385