Språkstörning på arbetsplatsen

Artikeln "Awareness of developmental language disorder amongst workplace managers" undersöker medvetenheten om utvecklingsstörningar i språket (Språkstörning) bland arbetsgivare och chefer. Språkstörning är en neurologisk störning som påverkar en persons förmåga att förstå och använda språk på ett adekvat sätt och räknas in bland de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna. Störningen påverkar både tal och skrift och kan orsaka problem i många olika områden av livet, inklusive arbetsplatsen.

En mindre känd diagnos

Språkstörning är mindre känt än andra diagnoser som autism och ADHD. Det var färre chefer som hade hört talas om språkstörning jämfört med andra diagnoser som autism, ADHD och dyslexi. Detta mönster syntes även i andelen chefer som ansåg sig ha fått en god utbildning om kommunikationssvårigheter. Information om språkstörningar var generellt väldigt knapphändig.

Medvetenhet om språkstörning hos chefer

Det är viktigt för arbetsgivare och chefer att vara medvetna om att språkstörning existerar som diagnos eftersom det kan hjälpa dem att identifiera och stödja anställda med diagnosen. Studien undersökte hur medvetna arbetsgivare och chefer är om att språkstörning finns, och om de är beredda att anpassa arbetsplatsen för att ge stöd till personer med diagnosen. Forskarna intervjuade 20 arbetsgivare och chefer från olika branscher och bad dem svara på frågor om diagnosen och hur de skulle hantera situationer där en anställd har språkstörning.

Genom att öka medvetenheten om språkstörning och skapa en stödjande arbetsmiljö kan arbetsgivare och chefer hjälpa anställda med språkstörning att nå sin fulla potential på arbetsplatsen. Detta kan leda till ökad produktivitet och en mer inkluderande arbetsplats för alla.

Begränsade kunskaper

Resultaten visade att de flesta arbetsgivare och chefer inte hade hört talas om diagnosen språkstörning och hade begränsad kunskap om hur det kan påverka arbetsprestationen. Många av de som svarade uttryckte en önskan att lära sig mer om språkstörning och hur man kan stödja anställda med den diagnosen. De flesta ansåg att det var viktigt att anpassa arbetsplatsen för att hjälpa personer med språkstörning att utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt.

Studien visade också att många arbetsgivare och chefer inte är medvetna om att de enligt lag måste stödja personer med funktionsnedsättningar på arbetsplatsen. Detta kan leda till diskriminering och uteslutning av personer med språkstörning från arbetsmarknaden.

Problem på grund av språkstörning

Hinder som uppstår på grund av språkstörning och som identifierats av cheferna är: intervjuer, CV-inlämning, läsa och följa instruktioner, men även bristen på tydliga riktlinjer kring vilket stöd som behövs och de ekonomiska begränsningarna för att kunna ge stöd.

Utbilda SYV och arbetsförmedlare

Författarna av artikeln betonar vikten av att öka medvetenheten om språkstörning bland arbetsgivare och chefer. De föreslår att utbildning om språkstörning och hur man stödjer personer med störningen bör ingå i yrkesutbildningen för studie- och yrkesvägledare och andra yrkesgrupper som arbetar med rekrytering och anställning. De föreslår också att arbetsgivare och chefer bör få tillgång till information och resurser som kan hjälpa dem att stödja anställda med språkstörning på arbetsplatsen.

Tips på stödåtgärder

Författarna av artikeln betonar att det är viktigt att skapa en inkluderande arbetsplats där personer med funktionsnedsättningar känner sig välkomna och stödda. De föreslår att arbetsgivare och chefer kan göra följande för att stödja anställda med språkstörning:

  1. Utbildning: Ge arbetsgivare och chefer utbildning om språkstörning och hur det kan påverka anställdas arbetsprestation. Detta kan hjälpa dem att identifiera anställda som kan behöva extra stöd.
  2. Anpassningar: Anpassa arbetsplatsen för att hjälpa anställda med språkstörning att utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Detta kan inkludera att tillhandahålla hjälpmedel som exempelvis röstigenkänning eller text-till-tal program.
  3. Rättigheter: Var medveten om de rättsliga skyldigheterna att stödja personer med funktionsnedsättningar på arbetsplatsen. Det är viktigt att följa dessa riktlinjer för att undvika diskriminering och uteslutning av personer med språkstörning från arbetsmarknaden.

Öka medvetenheten

Genom att öka medvetenheten om språkstörning och skapa stödjande arbetsmiljöer kan arbetsgivare och chefer hjälpa personer med språkstörning att nå sin fulla potential på arbetsplatsen. Artikeln stämmer med befintlig litteratur och forskning och visar att unga människor med språkstörning kan behöva vara proaktiva genom att berätta om sin språkstörning och sina behov samt att arbetsgivare behöver grundläggande utbildning i ämnet.

Lemos C, Kranios A, Beauchamp-Whitworth R, Chandwani A, Gilbert N, Holmes A, Pender A, Whitehouse C, Botting N. Awareness of developmental language disorder amongst workplace managers. J Commun Disord. 2022 Jan-Feb;95:106165. doi: 10.1016/j.jcomdis.2021.106165. Epub 2021 Nov 17. PMID: 34800812.