Fokusgruppsintervju om vägledning vid NPF med studie- och yrkesvägledare

Syftet med fokusgruppsintervjun med studie-och yrkesvägledare var att få en djupare förståelse för vilka faktorer som krävs för en fungerande vägledning vid NPF. I denna fokusgruppsintervju fick vi ta del av åtta studie-och yrkesvägledares upplevelser och tankar kring faktorer som behövs för en fungerande vägledning vid NPF.

Efter analys av materialet fann vi fem kategoriersom kan vara av intresse för er läsare:

  • Samverkan med många,
  • Stöd från ledningen,
  • Strukturerad,
  • Behöva vara individorienterad,
  • Förbereda barnet tidigt,

Samverkan med många

Vägledning av personer med NPF är utmanande och det är extra viktigt med samverkan. Samverkan med många olika personer som specialpedagoger, andra kollegor och föräldrar krävs för en fungerande vägledning av elever med NPF. 

Vägledarna upplever att de ibland känner sig ensamma i sitt uppdrag som studie-och yrkesvägledare, något som styrker vikten av samverkan från olika håll.

Ytterligare en faktor som är viktig för en fungerande vägledning vid NPF är att delta i nätverk med andra studie-och yrkesvägledare och samverka därigenom.

Det uttrycks också att det finns ett behov av mer samverkan mellan lärare på universitet för att kunna stötta studenterna med NPF vid högre studier.

”…det är projektet, det är prioriteringen och planeringen, så då ska dom liksom sammanföra alla sina projekt…men där behöver jag bli bättre att återkoppla till hemmet, nu har vi gjort så här, kan ni följa upp att hjälpa, stötta, puffa, jag behöver bli bättre med samverkan igen, vem tar vid…”

Studie-och yrkesvägledare grundskola

”…nu kan jag se när jag har tillgång till både specialpedagoger, logopeder, psykolog och kurator på plats på skolorna så är det ju någonting alla grundskolor borde ha”

Studie-och yrkesvägledare specialskola

”…övergången till gymnasieskola och själva sökförfarandet hjälper jag till med men jag tar mycket hjälp av vårdnadshavare i det arbetet också men ja, stundvis kan man vara ganska ensam”

Studie-och yrkesvägledare grundskola

Stöd från ledningen

Vid en fungerande vägledning av elever med NPF är det viktigt med stöd från ledningen. Det upplevs att det finns stöd från ledningen men inte alltid förståelse, och det uttrycks att det ibland ställs orimliga förväntningar i form av att de som studie- och yrkesvägledare förväntas känna alla elever och bör veta vad som passar för just den specifika eleven.

En annan faktor som krävs vid en fungerande vägledning vid NPF är stöd från ledningen gällande mer tid, då samtliga studie-och yrkesvägledare uttrycker att det tar mer tid att vägleda personer med NPF. Mer tid behövs till exempel för att lära känna eleven bättre, för att det krävs fler möten eller för att mötestiden behöver vara längre. För att tiden ska räcka krävs det att de bortprioriterar något annat.

”…det ligger lite i det att förståelse och stöd är olika saker, det finns nog ingen rektor som skulle säga att man inte får åka på ett studiebesök med en elev med NPF eller ha ett samtal… de skulle aldrig säga nej, så stödet tror jag finns men förståelse för framför allt tidsåtgången och prioriteringarna…”

Studie-och yrkesvägledare grundskola

”Det förväntas att jag ska veta hur varenda individ är och vad de har för behov… vi har väldigt stort team men förväntningarna på mig är dels att jag ska kunna allas diagnoser men även hur jag ska bemöta varje person vilket jag kan tycka är lite orimligt…”

Studie-och yrkesvägledare gymnasiet

”Varje elev med en NPF eller funktionsnedsättning tar nästan ibland 4 gånger mer tid än en självgående elev”

Studie-och yrkesvägledare grundskola

Behöver vara strukturerad och regelbunden

Det är viktigt att vägledningen är strukturerad för att fungera så bra som möjligt för elever med NPF. Vägledningssamtalen behöver vara tydliga med raka frågor och besked. Det är även viktigt att vägledningen är regelbunden och ibland kan det behövas fler men kortare möten. Elever med NPF behöver dessutom stöd i planeringen vilket studie-och yrkesvägledare kan hjälpa till med.

”Den erfarenheten jag har med NPF-elever är att de behöver mycket stöd kring struktur och planering, jag ägnar väldigt mycket av min studievägledningstid, nästan på veckobasis har jag elever som kommer till mig för att få den hjälpen med struktur”

Studie-och yrkesvägledare grundskola

”Det här året har jag börjat boka in de ungefär varannan vecka, oavsett egentligen om de känner de behovet, då kanske mötet är 5 minuter bara för det kanske har dykt upp någon fråga… man kan informera lite och preppa dom att nu är det en månad kvar till gymnasiemässan och så vidare, så att regelbundenheten är jätteviktig om man har tid till det”

Studie-och yrkesvägledare grundskola

Behöver vara individorienterad

En viktig faktor som uttrycks av studie- och yrkesvägledarna är vikten av att vara individorienterade, något som alltid är viktigt men speciellt vid vägledning av personer med NPF. Detta innebär att kunna anpassa vägledningen efter individens behov och att kunna vara flexibel i sina vägledningsmetoder och mötesformer. För att kunna erbjuda en individanpassad vägledning krävs det tid för att lära känna eleverna. En individanpassad vägledning kan till exempel vara att mötet sker genom en promenad i stället för inne på ett rum, vilket underlättar för elever med svårigheter med ögonkontakt, eller att olika metoder används som till exempel bildstöd eller att ritprata. Det upplevs att specialanpassade skolor och mindre grupper fungerar bra för elever med NPF men att det är ett begränsat utbud av dessa skolor.

”Ritpratar, det gör jag alltid nästan, vi ritar på papper, vi ritar på whiteboard, vi går promenader, vi ses på annan plats än på skolan, det är som du säger, det finns ju ingen, liksom rätt eller fel och alla ser olika ut, alla samtalen och bemötande beroende på var eleverna befinner sig någonstans”

Studie-och yrkesvägledare grundskola

Förbereda barnet i tidig ålder

Vikten av att starta i tidig ålder, redan i lågstadiet, uttrycks av studie-och yrkesvägledarna. Föräldrar och kollegor bör inkluderas i förberedelserna tidigt för att kunna stötta och förbereda barnet på bästa sätt. Detta innefattar både själva vägledningen samt att tidigt arbeta med elevernas självförtroende och självkänsla för att underlätta vägledningen framöver.

”...viktigt att börja väldigt tidigt, både att samverka med pedagogerna, redan i lågstadiet, att de får förståelse och även vårdnadshavare, så fort man vet att det finns en NPF-diagnos…att man har en plan redan innan… och hur viktigt det är att vi verkligen jobbar med självkänslan och självförtroendet kring de här eleverna tidigt…att man jobbar redan från lågstadiet…”

Studie-och yrkesvägledare grundskola

Slutsats

Sammanfattningsvis så skiljer sig studie-och yrkesvägledares upplevelser av vägledning vid NPF något beroende på skolor, stadier, ledning och resurser, men några saker framkom som viktiga faktorer för samtliga.

Det diskuterades mycket kring vikten av god samverkan med kollegor och föräldrar samt att få stöd från ledningen för att få förutsättningar för att kunna utföra en bra vägledning.

Det är även viktigt att kunna anpassa utifrån individens behov och ha god struktur och tydlighet för att underlätta vägledningen för personer med NPF.

Det framkom också ett behov av att starta tidigt med samverkan och att arbeta med elevernas självförtroende och självkänsla för att möjliggöra en bra kommande vägledning.

 

För fördjupning finns originaldokumentet att läsa här (PDF)

Senast ändrad 2024-06-05

Publicerad: 2023-07-10

Fotograf/Illustratör: www.storyset.com