Sekretess i skolan

Vad gäller egentligen och hur ska man tänka när det gäller sekretessen

Sekretess i kommunala skolor

Skolverket skriver följande om sekretess vid utredningar och åtgärdsprogram:

De utredningar och åtgärdsprogram som utarbetas i kommunala och statliga skolor blir allmänna handlingar när de är färdigställda. Detta är viktigt att ha i åtanke vid dokumentationen av utredningar och åtgärdsprogram eftersom alla, enligt offentlighetsprincipen, har rätt att ta del av allmänna handlingar med de begränsningar som följer av offentlighets och sekretesslagen (2009:400).

Utredningar och åtgärdsprogram måste därför upprättas på ett sådant sätt att de tar hänsyn till elevens integritet, men ändå uppfyller kraven enligt skollagen.

Utredningar

Uppgifter i utredningar skyddas i många fall av lagstiftningen om sekretess. Innan skolan lämnar ut en utredning eller andra handlingar måste det därför alltid göras en sekretessprövning för att undersöka om hela handlingen, eller delar av den, kan lämnas ut. Om skolan har låtit göra medicinska, psykologiska eller sociala utredningar i ärendet är uppgifterna vanligen sådana att de ska beläggas med sekretess.

Åtgärdsprogram

Eftersom åtgärdsprogram utgör ett beslut faller åtgärdsprogram utanför det sekretessreglerade området.

Fristående skolor

I fristående skolor gäller inte offentlighetsprincipen. Handlingar hos en fristående skola är därmed inte allmänna handlingar och skolan är inte  skyldig att lämna ut handlingar på begäran. I fristående skolor gäller inte heller sekretessbestämmelserna i offentlighets och sekretesslagen. Däremot finns det bestämmelser i skollagen som handlar om tystnadsplikt vid enskilt bedrivna skolor och de bestämmelserna är avsedda att ge samma skydd för vissa uppgifter.

Referenser och länkar

Skolverket. Kommentarer till Skolverkets allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Skolverkets allmänna råd. Skolverket, Stockholm 2022. ISBN: 978-91-7559-521-4

Kommentarer till Skolverkets allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (PDF).

Offentlighets och sekretesslagen, Sveriges Riksdag (länk)

Senast ändrad 2024-06-05

Publicerad: 2023-11-24

Fotograf/Illustratör: www.storyset.com