Vanliga stödformer och tips till pedagoger

Ett vanligt stöd är anpassning av examination. Det finns olika typer av anpassningar som erbjuds, och de vanligaste är förlängd tid, att examineras i mindre grupp eller enskilt, alternativa examinationsformer om visualisering och rollspel samt användning av dator med rättstavningsprogram och/eller talsyntes. Andra exempel på examinationsanpassningar inkluderar att dela upp examinationen, upplästa eller utskrivna examinationsfrågor, skrivhjälp och/eller transkribering, särskild utrustning, examinering vid annat tillfälle, assistans vid examination, möjlighet till paus eller vila, och tolkning vid examinationen.

Det är vanligtvis upp till lärare, institution eller examinator att besluta om vilka rekommenderade stödåtgärder eller anpassningar som är möjliga

ADHD/ADD - förslag på stöd

 • Konkreta instruktioner både muntligt och skriftligt.
 • Tydliga läshänvisningar och scheman.
 • Enskilt rum vid tentamen eller längre tid att skriva.
 • Längre tid för inlämningsuppgifter och hemtentamen.
 • Stöd av en mentor som hjälper till att strukturera och följa upp studierna.
 • Tillåtelse att spela in föreläsningar för eget bruk.
 • Se till att studenterna får regelbundna pauser, så att de hinner återhämta sig och kan hålla fokus på lektionen.

Autism - förslag på stöd

 • Pedagogen sköter gruppindelningar.
 • Att alla ändringar, som till exempel schemaändringar, bör göras i mycket god tid och är tydliga och nedskrivna.
 • Dela ut kursens uppgifter och förväntningar i skriftlig form.
 • Ge längre tid för inlämningsuppgifter och hemtentamen.
 • Stöd av en mentor som hjälper till att strukturera och följa upp studierna.
 • Tillåtelse att spela in föreläsningar för eget bruk.
 • Anpassad examination till exempel att få tentera i eget rum eller mindre grupp och/eller få längre tid på sig för att genomföra examen.
 • Att få anteckningsstöd under föreläsningarna om studenten har svårt att både anteckna och lyssna samtidigt.

Läs- och skrivsvårigheter förslag på stöd

 • Se till att det finns tillgång till dator med digitala läs- och skrivhjälpmedel
 • Tillhandahåll gärna studieanvisningar och nyckelord som man kan ha som stöd för inläsning av studiematerial.
 • Se till att ge information både muntligt och skriftligt.
 • Tillåtelse att spela in föreläsningar för eget bruk.
 • Dela gärna ut PowerPoint-presentationer i förväg så att studenterna hinner förbereda sig innan föreläsningen.
 • Tillhandahåll en litteraturlistan i god tid före kursens början så att eventuella talböcker hinner produceras.
 • Erbjud möjlighet att komplettera ett skriftligt prov muntligt.
 • Erbjud anpassad examination med till exempel datorstöd eller förlängd examenstid.

Referenser

Fredriksson Mathilda. Särskilt pedagogiskt stöd. En kartläggning av lärosätenas insatser. Rapport av Sveriges förenade studentkårer, Stockholm 2023. Diarienummer: P1-3/2223

Undervisa tillgängligt En handbok för dig som möter studenter i ditt dagliga arbete PEDAGOGISKT STÖD | LUNDS UNIVERSITET

Alternativa examinationsformer, Stockholms universitet, Centrum för universitetslärarutbildning.  https://www.su.se/ceul/resurser/examinera-dina-studenter/alternativa-examinationsformer-till-hemtentan-1.655196 (läst 20231020)