Tips för stöd på högskolan

Generella tips

Inled gärna kursen med att berätta om när det finns möjlighet till enskilda besök, gör ett schema med sådana dropin-tider så underlättar du för de elever som inte vill eller kan diskutera sina behov inför hela klassen i slutet av en lektion.

Om du bokar ett möte med en elev se till att informera om när mötet ska ske, var det kommer att vara, Vilka som ska vara med på mötet, vad mötet ska handla om och hur lång tid mötet kommer att ta.

ADD/ADHD,

Diagnosen påverkar personens koncentrationsförmåga och att hålla tillbaka ett impulsivt beteende. En del personer med diagnosen växlar från enorm fokusering till distraktion. Skillnaden mellan ADHD och ADD är att personen med ADD inte är hyperaktiv men att fokuserings- och organisationssvårigheter kvarstår. När det gäller akademiska studier kan det ofta vara svårt med tidsplanering och organisering av studierna. Ofta är också stresskänsligheten hög.

Vad du som lärare bör tänka på vid ADD/ADHD:

 • Ge konkreta instruktioner både muntligt och skriftligt.
 • Ge tydliga läshänvisningar och scheman och var noga med att ange tid och plats.
 • Erbjud enskilt rum vid tentamen.
 • Erbjud längre tid för inlämningsuppgifter och hemtentamen.
 • Föreslå stöd av en mentor som hjälper till att strukturera och följa upp studierna.
 • Tillåt studenten att spela in föreläsningen för eget bruk.
 • Tillåt användning av hjälpmedel för minnet såsom kalkylator, lexikon och rättstavningsprogram.
 • Ta regelbundna pauser, så att studenterna hinner återhämta sig och kan hålla fokus på lektionen.

Autismspektrumtillstånd

Autismspektrumtillstånd är ett samlingsnamn för olika diagnoser, men en gemensam nämnare är att det finns svårigheter i det sociala samspelet och kommunikationen. Detta innebär att det är svårt att tolka sina medmänniskors tankar, handlingar och känslor. Personer med autism mår bäst av tydliga strukturer och rutiner. En del har svårt med tidsuppfattning och att avgöra hur mycket tid som bör läggas på en uppgift. I studierna behövs således stöd i både plan

Vad du som lärare bör tänka på vid autism:

 • Ta ansvar för gruppindelningen.
 • Tänk på att alla ändringar, som till exempel schemaändringar, bör göras i mycket god tid. Se också till att ändringarna är tydliga. För studenter med autism är förändringar mycket arbetsamma.
 • Se till att kursens uppgifter och förväntningar är tydliga och strukturerade.
 • Ge längre tid för inlämningsuppgifter och hemtentamen.
 • Föreslå mentorsstöd som hjälper studenten att strukturera och följa upp studierna.
 • Tillåt studenten att spela in föreläsningen för eget bruk

Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi

 Dyslexi innebär svårigheter med läsande och skrivande. För studenten innebär det att kurslitteraturen tar tid att läsa. I skrivandet kastas bokstäver och ord om, vilket påverkar förståelsen av texten negativt. Även sifferminnet påverkas, vilket kan innebära svårigheter med att få siffror i rätt ordning och inlärning av multiplikationstabeller och formeltabeller. Dyslexi kan se olika ut, en del studenter har endast problem med ena färdigheten, medan andra kan ha problem med båda.

Vad du som lärare bör tänka på vid dyslexi:

 • Tillhandahålla studieanvisningar och nyckelord som stöd för inläsning av studiematerial.
 • Delge muntliga och skriftliga direktiv gällande inlämningstider.
 • Var, om möjligt, flexibel med inlämningstider.
 • Tillåt studenten att spela in föreläsningen så att hen kan lyssna på den mer än en gång.
 • Tillhandahåll PowerPoint-presentationen i förväg så att studenten hinner förbereda sig innan föreläsningen.
 • Tänk på att när abstrakta modeller förklaras bör dessa skrivas om i specifika ordalag eller illustreras med exempel. Till exempel utifrån egna erfarenheter, modeller eller visuella bilder, såsom diagram och kartor.
 • Ge logiska och konkreta instruktioner till uppgifter.
 • Tillhandahåll litteraturlistan i god tid före kursens början så att eventuella talböcker hinner produceras.
 • Ge studenten möjlighet att komplettera ett skriftligt prov muntligt.

Jälknäs A, Wåxberg H. Skapa en tillgänglig lärmiljö, Första utgåvan, Stockholm: Natur & Kultur; 2023.

Referens

Jälknäs A, Wåxberg H. Skapa en tillgänglig lärmiljö, Första utgåvan, Stockholm: Natur & Kultur; 2023.

Senast ändrad 2023-10-31

Publicerad: 2023-10-31