Diskriminiering att inte få mönstra med autism?

Efter att 25-årige Erik Fenn inte fick mönstra då han uppgett för försvaret att han fick diagnosen Aspergers syndrom som 10-åring anmälde han det till DO (Diskriminerings Ombudsmannen) och han är inte ensam om att ha gjort en anmälan.

En autismdiagnos innefattar stora skillnader i fråga om i vilken gradfunktionsförmågan är nedsatt och rörande vilka begränsningar diagnosen medför. Dessutom kan symptomen ändras över tid för en person med autism.

Försvarsmaktens har en uttalad regel att personer med autismspektrumdiagnos inte har möjligt att bli prövade för militär tjänstgöring, oavsett om de har några symptom som påverkar den faktiska funktionsförmågan eller inte.

Diskrimineringsombudsmannen vill att en domstol ska bestämma om försvaret gör fel när det inte låter personer med autism göra lumpen. De planerar nu att dra staten inför domstol och skriver i sitt utkast till stämningsansökan att diskrimineringsförbudet inte bara gäller personer som har en funktionsnedsättning, utan också de med en förmodad funktionsnedsättning. Det har senare framkommit att DO anser att Försvarsmakten ska betala 45 000 kronor i diskrimineringsersättning till mannen.

Diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius säger att ”Eftersom det inte kan uteslutas att personer med dessa diagnoser har den förmåga som krävs för att göra militär tjänstgöring är det min uppfattning att det strider mot diskrimineringslagen med en automatisk uteslutning. Men det handlar inte om att alla med automatik ska ha rätt att göra värnplikt, utan om rätten att prövas utifrån en persons individuella förutsättningar.”

DO har i ett tidigare tillsynsbeslut från sommaren 2021 bedömt att både Försvarsmakten samt Plikt- och prövningsverket har överträtt diskrimineringsförbudet genom den automatiska uteslutningen av personer med autismdiagnos. Do anser att det är diskriminering när Försvarsmakten inte låter en personer med en diagnos på autismspektrumet mönstra och på så sätt få en individuell prövning av sin lämplighet att göra värnplikten.