Ansökan om pedagogiskt stöd

För att få tillgång till pedagogiskt stöd på universitetet måste studenten skicka in en ansökan. Exakt hur detta ser ut är lite olika på de olika universiteten, men ofta sker det genom Nationellt Administrativt System (NAIS). Det är universitetets samordnare som beslutar om stöd eller rekommenderar tillgång till stöd.

Ansökan

Det är viktigt att studenten ansöker i god tid – det är ofta lång väntetid för att ansökan ska behandlas speciellt vid terminsstart så det kan vara bra att ansökan om stöd sker så snabbt som studenten har fått sitt antagningsbesked.

Så här kan studenten ansöka:

  1. Gör en ansökan i NAIS, den ska innehålla dokumentation (ofta läkarintyg eller professionellt utlåtande om varaktig funktionsnedsättning).
  2. Universitetets samordnare för pedagogiskt stöd kontaktar studenten (ofta via e-post) för att boka ett möte.
  3. Efter ett möte kommer studenten att få ett intyg i NAIS med rekommenderat stöd.
  4. Studenten bör ladda ned intyget och visa upp det för kontaktpersonen på din institution.

Beslut om pedagogiskt stöd under studier

Det är alltid läraren/examinatorn som fattar det slutgiltiga beslutet om att följa rekommendationerna från NAIS eller inte.

Det är också viktigt att vara medveten om att det studenten som är ansvarig för att se till att lärare och examinatorer är informerade i god tid om behovet av pedagogiskt stöd för att det ska gå att planera för eventuella stödinsatser. Men som personal kan man vara uppmärksam på om någon kanske kan behöva hjälp med detta.

https://www.nais.uhr.se/

Nationellt administrations- och informationssystem för samordnare (NAIs)

NAIS är ett nationellt system för samordning av särskilt pedagogiskt stöd och administreras av Universitets- och högskolerådet (UHR).

I systemet kan studenter som har en varaktig och dokumenterad funktionsnedsättning ansöka om pedagogiskt stöd i studier vid svenska lärosäten. Funktionsnedsättningen intygas genom att studenten bifogar ett läkarintyg eller annat professionellt utlåtande vid ansökan. Studenter som studerar vid mer än ett lärosäte behöver göra separata ansökningar för varje lärosäte. Detta eftersom personuppgifter och ansökningar som lagras i NAI:s är skyddade, och lärosätena har bara tillgång till uppgifter om de studenter som studerar vid det egna lärosätet. NAI:s ger också stöd till lärosätenas samordnare för pedagogiskt i arbetet med att handlägga ansökningar och administrera pedagogiskt stöd.

NAI:s bildades fram under 2015 av Stockholms universitet och UHR, vid tiden för dess lansering i början av 2016 var 21 lärosäten anslutna.7 Idag är 36 av Sveriges 50 lärosäten anslutna till NAIs.

Samordnare

Vid alla universitet och högskolor finns det särskilda kontaktpersoner och samordnare för dig med en funktionsnedsättning som kan påverka studierna. Jobbet går ut på att samordna studentens behov, lärarnas arbetssätt och det pedagogiska stöd som finns. Målet är att hitta en lösning som gör det möjligt att genomföra studierna.

Studenten får tillsammans med en samordnare diskutera sina studieplaner och eventuella behov av stöd eller anpassningar av studiesituationen. Samordnaren har tystnadsplikt.


För att få särskilt pedagogiskt stöd behöver studenten ett intyg eller en utredning som visar att hen har en funktionsnedsättning som kan påverka hens studier.

När det gäller anpassningar vid examinationer kan samordnaren ofta bara rekommendera olika former av stöd och anpassning. Det är kursansvarig och examinerande lärare som slutligen avgör om pedagogiskt stöd är möjligt med hänsyn till utbildningens mål och innehåll.

Samordnarnätverket

Samordnarnätverket är ett nationellt nätverk som alla samordnare för särskilt pedagogiskt stöd har möjlighet att ingå i. Det finns även en nationell referensgrupp där samordnare från sju lärosäten i skrivande stund ingår.

Samordnarguiden

Samordnarguiden har tagits fram av en arbetsgrupp av samordnare från landets lärosäten och utredare av de nationella medlen för riktat pedagogiskt stöd vid Stockholms universitet. Syftet är att vägleda samordnare samt att etablera gemensamma nationella begrepp och att definiera pedagogiskt stöd i förhållande till tillgänglighet.

Referenser och länkar

Samordnarguide. Stöd för samordnare i arbetet med pedagogiskt stöd och tillgänglighet, senast reviderad september 2022, s 2 och 5.

Stockholms universitet, Nationella medel för riktat pedagogiskt stöd, https://www.su.se/om-universitetet/samarbeten-och-samh%C3%A4llsutveckling/ett-internationellt-universitet/nationella-medel-f%C3%B6r-riktat-pedagogiskt-st%C3%B6d-1.512172

Jälknäs A, Wåxberg H. Skapa en tillgänglig lärmiljö, Första utgåvan, Stockholm: Natur & Kultur; 2023.

Universitets & Högskolerådet. Stöd och anpassningar under studierna. Studera.nu. Studera med funktionsnedsättning Läst 20230628.

Specialpedagogiska skolmyndigheten. Möjligheter till högre studier – för studenter med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. En guide. SPSM 2012.

https://www.uhr.se/systemtjanster-for-larosaten/stodsystem-for-larosaten/nationellt-administrations--och-informationssystem-for-samordnare-nais/ Senast uppdaterad 2022-12-08. (Hämtad 2022-12-22);

UHR, Välkommen till NAI:s student. https://www.nais.uhr.se (Hämtad 2022-12-22)

NAIS (uhr.se)