Tillgänglighet i skola och arbetsliv

Med en funktionsnedsättning har man rätt att ställa skäliga krav på tillgänglighet. Den som är ansvarig för en verksamhet är skyldig att genomföra skäliga åtgärder för att verksamheten ska vara tillgänglig för en person med funktionsnedsättning. Funktionshinder uppstår när omgivningen inte är tillgänglig. Skolan ska främja en tillgänglig miljö genom att identifiera och undanröja hinder och genom att aktivt åtgärda, utveckla och förbättra miljön. Samma sak gäller för yrkeslivet.

Tillgänglighet

Alla elever har rätt till en tillgänglig miljö. En förutsättning för delaktighet är att eleverna har tillgång till skolans olika aktiviteter och att de kan delta i dem. Det är skolans ansvar att ta hänsyn till elevers olika behov. Detta gäller både anpassningar i miljön som rullstolsramper och en tillgänglig ljudmiljö och det gäller också att undervisningen är tillgänglig i form av exempelvis anpassad text, ljud, lärverktyg, teknisk utrustning och tydliga instruktioner.

Vad är bristande tillgänglighet?

Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering enligt diskrimineringslagen. Det är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas så att den personen ska inte är i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.
Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering inom utbildningsverksamhet och arbetslivet.
Alla utbildningsanordnare, även privata, omfattas av krav på åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering.

Rätten att ställa vissa krav på tillgänglighet

En person med en funktionsnedsättning har rätt att ställa skäliga krav på tillgänglighet i skolan, på arbetsplatsen, när du besöker ett sjukhus och ytterligare flera samhällsområden. Det handlar framför allt om att man ska kunna ta del av den aktuella verksamheten. Det behöver inte alltid ske på exakt samma sätt som är möjligt för personer utan funkionsnedsättningen men skillnaderna får inte vara större än vad som är skäligt. Lagen gäller dock inte överallt utan det finns vissa undantag inom varor, tjänster och bostäder.

Vad innebär "skäliga" tillgänglighetsåtgärder?

Lagen ställer krav på att verksamheter ska genomföra så kallade skäliga tillgänglighetsåtgärder. Vad som är skäliga åtgärder avgörs i varje enskilt fall
Utgångspunkten för vad som är en skälig åtgärd är de krav på tillgänglighet som finns i de lagar och regler som gäller verksamheten. Till exempel finns det regler för tillgänglighet i arbetsmiljölagen, skollagenoch så vidare. Utöver kraven i lagar och andra regler behöver de flesta verksamheter bara genomföra enklare åtgärder. Inom arbetslivet och när det gäller lokaler i högskolan kan det däremot krävas ytterligare åtgärder.

I bedömningen av vad som är en skälig åtgärd tas även hänsyn till:

  • De ekonomiska och praktiska förutsättningarna hos verksamheten
  • Hur varaktig och omfattande relationen mellan den enskilda personen och verksamheten är. (En varaktig och omfattande relation är till exempel om det gäller din arbetsplats, din skola eller en affär du ofta handlar i.)
  • Andra omständigheter av betydelse, till exempel nyttan av en åtgärd.

Tillgänglighet i skolan

Elever ska ha till gång till lärande och gemenskap i hela lärmiljön. I arbetet med en tillgänglig utbildningen finn det fyra centrala områden som samspelar med varandra:

  •  förutsättningar för lärande,
  • fysisk lärmiljö,
  • social lärmiljö
  • pedagogisk lärmiljö.

Tillgänglig vuxenutbildning

Utbildningsanordnare har skyldighet att göra sina utbildningar tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, alltså för bland andra personer med neuropsyikiatriska funktionsnedsättningar. Sverige har åtagit sig att följa FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning där det står det att man ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång till vuxenutbildning och livslångt lärande utan diskriminering och på lika villkor som andra.

Skolans huvudman har ansvaret för vuxenutbildningen och dess tillgänglighet.

Arbetsmiljölagstiftningens har krav på tillgänglighet i lokaler och Arbetsmiljöverkets anvisningar gäller utöver krav på tillgänglighet enligt plan- och bygglagstiftningen. Arbetsmiljölagen gäller inte endast nybyggnad och ändring med mera, utan för alla befintliga lokaler där arbetstagare utför arbete för en arbetsgivare och eleverna i vuxenutbildningen räknas i det här fallet som arbetstagare.

Hjälpmedel

Om det på skolan finns studerande som har rätt till personliga hjälpmedel är det något som den studerande själv ska efterfråga och prova ut i sin region. En del hjälpmedel har en egenavgift som den studerande själv får stå för.

Vem är ansvarig i skolan?

Det går inte att ge ett allmänt svar på vilka åtgärder en utbildningsanordnare är skyldig att genomföra. Det beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Det kan handla om stöd i undervisningen fysiska förändringar av miljön med mera.

Var vänder man sig?

Om en elev har behov av stöd och anpassning ska man i första hand vända sig till läraren eller någon annan ansvarig på skolan. Vill man ha mer generell information om rätten till utbildning samt vilka krav man kan ställa på stöd och anpassning i skolan eller förskolan kan man vända sig till Skolverket och Skolinspektionen.

Den som studerar på högskolan kan vända sig till den pedagogiska samordnaren av stöd för studenter med funktionsnedsättning.

Tillgängliga arbetsplatser

Tillgängliga arbetsplatser är utformade för att passa så många som möjligt. Detta skapar ett arbetsliv som är anpassat för alla, oavsett funktionssätt. Tillgänglighet ger också bättre möjligheter att arbeta mer och längre under hela livet.

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning talar man om ”Universell utformning”. Det betyder "sådan utformning av produkter, miljöer, program och tjänster att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning, utan behov av anpassning eller specialutformning”.

Senast ändrad 2024-06-05

Publicerad: 2022-07-13

Fotograf/Illustratör: www.storyset.com