Lagar rörande tillgänglighet och studenter

Studenter som har en varaktig och dokumenterad funktionsnedsättning kan ansöka om särskilt pedagogiskt stöd från lärosätet. Funktionsnedsättning utgör en av de sju diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen (2008:567), och definieras enligt följande:

"varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå"

SFS 2008:567 1 kap. 5 §

Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering, och definieras på följande sätt:

"att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn till

  • de ekonomiska och praktiska förutsättningarna
  • varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde, samt
  • andra omständigheter av betydelse" 

SFS 2008:567 1 kap. 4 § tredje punkten

I diskrimineringslagen regleras även utbildningsanordnarnas arbete med aktiva åtgärder, vilket bland annat ska omfatta undervisningsformer och organisering av utbildningen, examinationer och bedömningar av studenternas prestationer, samt studiemiljö.4

De lärosäten som är statliga myndigheter ansvarar för att verka för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning, enligt förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken.

Förenta Nationernas konventioner

Förenta Nationernas (FN) konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2008:23) och FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning ska vara vägledande i arbetet med tillgänglighet.

Referenser

Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering | DO

Fredriksson Mathilda, Särskilt pedagogiskt stöd, En kartläggning av lärosätenas insatser. Sveriges förenade studentkårer, Diarienummer: P1-3/2223, Stockholm 2023