Medicinska kontroller

Arbetsgivare ansvarar enligt arbetsmiljölagen för att analysera och bedöma om ett arbete innebär risker för hälsa eller skada. Arbetsgivaren är också ansvarig för att göra vad som behövs för att ta bort eller minska riskerna. Som stöd i detta arbete finns speciella regler, bland annat krav på så kallad Medicinsk kontroll vid vissa förhållanden.

Bakgrund

Arbetsförhållandena i Sverige är oftast goda när man ser till arbetsmiljö och hälsorisker. Det finns dock undantag där arbetet kan vara skadligt på kort eller lång sikt med arbetsuppgifter som är särskilt riskfyllda, krävande och ansvarsfyllda, men som ändå måste utföras. Det kan röra sig om att arbeta på höga höjder, rädda människor ur brinnande byggnader, vara förare på buss, tåg, fartyg eller flyg, arbeta som polis och så vidare. Förutom olycksfall kan man bli utsatt för hälsofarliga kemikalier, partiklar, strålning, vibrationer/stötar eller skadlig fysisk/psykisk belastning och så vidare.

Det går inte att ta bort alla risker eller höga krav som finns i den typen av arbeten. Det finns inte heller personlig skyddsutrustning eller annat som kan ta bort alla risker och höga krav. De som utför sådant arbete har därför särskilt hög risk att drabbas av arbetsskador och ohälsa.
Vem som helst bör dessutom inte utföra sådant riskfyllt eller krävande arbete. Det gäller speciellt personer med särskild känslighet för riskerna eller de som inte har tillräckliga fysiska eller psykiska förutsättningar att klara av kraven i ett sådant arbete.

Vad är Medicinska kontroller och hur går de till

Vad som ingår i den Medicinska kontrollen beror på vilka arbetsuppgifter och krav det handlar om. Ofta ingår läkarundersökning, olika tester, provtagning och frågor om man behöver mediciner som kan påverka funktionsförmågan. Läkaren undersöker personens hälsa, eventuella diagnoser, sårbarheter och funktionstillstånd. Det kan röra sig om till exempel allergi, epilepsi, nedsatt syn eller stresskänslighet. Dessa tillstånd kan öka risken för skada och ohälsa. Om den anställde misslyckas i sin arbetsuppgift kan det också drabba omgivningen, till exempel arbetskamrater, passagerare eller hjälpbehövande.

Kontrollen ska göras av en läkare med speciell behörighet. Efter kontrollen får den anställde återkoppling  om sin hälsa, skaderisker och råd om arbetet är lämpligt ur denna aspekt. Råd kan även ges om hur man kan/bör arbeta för att undvika ohälsa och skador. Återkoppling om hälsokontrollerna ges också till arbetsgivaren utan att patientsekretessen bryts. Arbetsgivaren får också råd om lämpliga förbättringar av arbetet ur hälsosynpunkt.

Medicinsk kontroll kan också gälla för personer under utbildning. Det kan gälla till exempel elever på yrkesgymnasiets bygg- och anläggningslinje som ska arbeta med vissa riskabla maskiner under arbetsplatsförlagd utbildning (så kallad apl).

Syftet med Medicinska kontroller

De Medicinska kontrollerna har flera syften:

  1. Att skydda arbetstagaren från att drabbas av skada eller ohälsa
  2. Att förebygga olycksfall och andra skador som även skulle kunna drabba andra
    Det kan handla om att skydda (förutom den som arbetar) arbetskamrater, passagerare, klienter med flera
  3. Att uppmärksamma arbetsgivaren på arbetsrelaterad ohälsa på arbetsplatsen.
    Arbetsgivaren kan/bör då genomföra åtgärder som minskar hälsoriskerna.

Tjänstbarhetsintyg och behörighet för viss utbildning

För vissa särskilt riskabla arbetsuppgifter måste läkare bedöma om personen av medicinska och hälsoskäl överhuvudtaget får utföra arbetet. Om svaret är att det är ok, får personen ett så kallat Tjänstbarhetsintyg för detta arbete. En person som inte har sådant Tjänstbarhetsintyg får av arbetsgivaren inte sysselsättas med den aktuella arbetsuppgiften. Tjänstbarhetsintyg kan också handla om att få behörighet för ”körkort” för buss, tåg, fartyg, flyg eller om att påbörja utbildning till polis, räddningstjänst/brandman (MSB) eller militär.

Hinder för Tjänstbarhetsintyg kan bero på att personens fysiska eller psykiska tillstånd inte fungerar med arbetsuppgifternas krav. Detta kan medföra en högre risk för olycksfall och skada och att personen riskerar att misslyckas med arbetet och även riskerar att skada andra.

Kontrollerna återkommer vanligtvis regelbundet. Ofta inom något/några år (undantaget är vid inträdeskrav för utbildning).

Konsekvenser av kravet på Tjänstbarhetsintyg för vissa arbetsuppgifter/utbildningar

Kraven på Tjänstbarhetsintyg för vissa arbetsuppgifter och behörighet att påbörja en viss utbildning kan leda till att vissa personer i praktiken inte kan arbeta i det aktuella yrket om det inte går att ordna med alternativa arbetsuppgifter.
Inget hindrar att arbetsgivaren prövar lämpligheten att ge den anställde andra arbetsuppgifter som inte kräver Tjänstbarhetsintyg.

Om man inte erhåller behörighet att starta vissa utbildningar (polisMSB-räddningstjänst / brandman eller militär) kan man söka till andra befattningar inom Polismyndigheten, MSB respektive inom Försvarsmakten som inte har lika höga krav. Ofta handlar det om så kallade civila tjänster.

Senast ändrad 2022-10-24

Publicerad: 2022-05-24