Inkludering och rättvisa för studenter med funktionsnedsättningar.

En ny artikel belyser behovet av individuellt anpassat stöd för studenter med funktionsnedsättningar och betonar vikten av utbildning och medvetenhet för universitetspersonal och studenter. Ledarskap och politiskt stöd på universitetsnivå är också avgörande för att främja inkludering och rättvisa.

Artikeln "Inclusion and equity: Experiences and dilemmas of disability resource centers at world-class universities" av Huan Li, Jing Yu, Yueling Luo och Congyun Guo undersöker de erfarenheter som funktionshindersresurscenter (DRC) vid världsledande universitet har när det gäller inkludering och rättvisa för studenter med funktionsnedsättningar. 

Forskarna genomförde intervjuer med personal från funktionshindersresurscenter vid fyra världsledande universitet och analyserade deras erfarenheter och perspektiv för att identifiera centrala teman. Resultaten visade på flera utmaningar, inklusive bristande resurser, begränsad kunskap och medvetenhet om funktionsnedsättningar, samt svårigheter att navigera och påverka universitetsstrukturer och politik.

En viktig aspekt som framkom var behovet av att erbjuda individuellt anpassat stöd och tjänster för studenter med funktionsnedsättningar. Det handlar om att identifiera och möta deras specifika behov och skapa en inkluderande lärmiljö som ökar studenternas delaktighet och akademiska framgång.

Forskarna betonar vikten av att ha tydliga riktlinjer och processer för att bedöma och bevilja stödåtgärder, samt att se till att dessa åtgärder implementeras på ett rättvist och konsekvent sätt. En annan fråga som lyfts fram är behovet av att minska fördomar och öka kunskapen om funktionsnedsättningar, vilket i sin tur kan leda till en mer inkluderande och stöttande miljö för studenter med funktionsnedsättningar.

Artikeln betonar vikten av att ha starkt ledarskap och politiskt stöd på universitetsnivå för att främja inkludering och rättvisa. Det krävs också en samarbetsinriktad och tvärvetenskapligt angreppssätt för att möjliggöra samverkan mellan olika intressenter och enheter på universitetet.

Forskarna diskuterar också de dilemman som finns, bland annat balansen mellan individuella behov och universitetets övergripande resursbegränsningar, samt utmaningen att hantera mångfalden av funktionsnedsättningar och de unika behoven som varje student har.

För att övervinna dessa utmaningar och dilemman föreslår forskarna flera rekommendationer och strategier. Enligt artikeln kan akademiska medarbetare använda olika verktyg och processer för att främja rättvisa och mångfald, såsom nätverk, fackföreningar, internationella versioner av "Race Equality Charter" och "Athena SWAN".

Enligt artikeln kan akademiska medarbetare vidta olika åtgärder för att öka mångfald och rättvisa, som att använda tillgängliga verktyg och processer som nätverk, fackföreningar och rörelser för inkludering av personer med funktionsnedsättning.

Författarna föreslår också att fysisk tillgänglighet och kunskap hos icke-akademisk och akademisk personal om frågor som rör funktionsnedsättning är avgörande för att förändringar ska fortsätta, och att större uppmärksamhet bör ägnas åt undervisningens och lärandets kvalitet. Dessutom rekommenderar artikeln att man lyssnar på funktionsnedsatta studenter och deras organisationer för att bättre förstå deras erfarenheter och behov."

Slutligen understryker artikeln vikten av att fortsätta forska och utveckla kunskapen inom området för funktionshindersinklusion i högre utbildning.

Publicerad 2023-10-23

Senast ändrad 2023-11-17

Li, H., Yu, J., Luo, Y., & Guo, C. (2023). Inclusion and equity: Experiences and dilemmas of disability resource centers at world-class universities. International Journal of Chinese Education, 12(1). https://doi.org/10.1177/2212585X231161859