Arbetsförmedlingens stöd.

Arbetsförmedlingens uppdrag är att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och att hjälpa de som har svårt att hitta arbete samt uppmuntra arbetsgivare att erbjuda arbetstillfällen genom anställningsstöd. Uppdraget innebär också att kontrollera om arbetslösa följer regelverket så att de kan få rätt stöd från a-kassan och Försäkringskassan.

Personligt stöd

Man kan av Arbetsförmedlingen få olika typ av personligt stöd vid studier eller på sitt arbete.

Här är några exempel:

 • Stöd vid inlärning - pedagogiskt stöd vid AFs utbildningar.
 • För hjälp med vissa arbetsuppgifter kan man få ett personligt biträde. Arbetsförmedlingen kompenserar arbetsgivaren ekonomiskt.
 • Jobb inom Samhall - Stöd för att utveckla sin arbetsförmåga.
 • Stödperson före och under en anställning (SIUS-konsulent, se nedan).
 • Jobbcoach - En personlig ”tränare” som ger råd och kunskap, peppar, visar hur man ska göra och inte göra, följer upp och hjälper en att komma upp på banan när man tappar orken.
 • Jobbtorget finns för dem som har försörjningsstödJobbtorgen erbjuder studie- och yrkesvägledning, jobbcoachning, hjälp med att hitta arbetstränings- eller praktikplats, kortare yrkeskurser och matchning mot jobb inom både näringsliv och offentlig sektor. 

Stöd med hjälpmedel

Arbetsförmedlingen har bland annat arbetsterapeuter/sjukgymnaster/fysioterapeuter som jobbar med anpassning med eller utan arbetshjälpmedel för till exempel individer med NPF. Det handlar om att identifiera det i arbetet som upplevs problematiskt och som påverkar möjligheten att mer självständigt klara av arbetsmoment på egen hand. En utredning görs där arbetsuppgifter, miljö och individens kapacitet vävs samman. I stället för att be någon annan utföra arbetsuppgifter som kan vara svåra kan det vara bra att undrsöka hur personen själv kan klara av något med kompensatoriska hjälpmedel. Den typen av insatser leder till en ökad självkänsla att man klarar av det som skall göras, egenmakt och delaktighet. Hjälpmedel kan i de här fallen vara sådant som skapar struktur som checklistor och kalendrar, olika tidshjälpmedel.

Stöd när man söker jobb

Behöver man stöd för att komma ut på arbetsmarknaden eller för att välja eller byta yrke? På arbetsförmedlingen kan man tillsammans göra en bedömning av vilken typ av stöd som behövs. Här är några exempel:

 • Individuellt anpassat stöd när man söker jobb.
 • Stöd för att delta i AFs aktiviteter, till exempel teckenspråkstolk.
 • Vägledning så att övergången från skolan till arbetslivet ska bli smidig.

Anpassat jobb

Om man har en funktionsnedsättning som gör arbetsförmågan nedsatt kan man få hjälp att hitta ett jobb som är anpassat efter sina förutsättningar. Det kan handla om att anpassa arbetsplatsen, arbetsuppgifterna eller arbetstiderna. Tillsammans med arbetsgivaren kan arbetsförmedlingen skapa rätt förutsättningar. Arbetsförmedlingen kompenserar arbetsgivaren ekonomiskt.

SIUS-konsulent - Särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd

Om man har en funktionsnedsättning, till exempel NPF, kan man få stöd och hjälp när man söker arbete eller är ny på en arbetsplats. Stödet är individuellt och ges av en stödperson med särskild kompetens i just detta, en SIUS-konsulent. Man får hjälp att träna på arbetsuppgifter och annat som krävs för att få en anställning. Stödpersonen hjälper till med introduktionen på arbetsplatsen och ansvarar för att man får det stöd som man har kommit överens om. Stödet trappas sedan ned, och upphör helt när klienten kan utföra sina arbetsuppgifter självständigt.

Stödet består av två delar:

 1. Introduktionsstöd under högst 6 månader.
 2. Uppföljningsstöd under ett år efter påbörjad anställning.

Om allt verkar bra är därefter planen att praktisera på arbetsplatsen. Man kan då fastställa eventuella anpassningar så att stödpersonen kan utföra arbetet. Med hjälp av lönebidrag finns möjlighet att påverka innehåll, stöd och utvecklingsinsatser under praktiktiden.

Senast ändrad 2023-08-22

Publicerad: 2022-02-17