Hur kan man få en rättvisare arbetsmarknad för personer med ADHD.

Artikeln "Occupational Branch and Labor Market Marginalization among Young Employees with Adult Onset of Attention Deficit Hyperactivity Disorder—A Population-Based Matched Cohort Study" undersöker hur arbetsmarknaden marginaliserar unga personer med ADHD som debuterade under vuxen ålder. Studien fokuserar på hur diagnosen påverkar yrkesval och arbetsmarknadsresultat för denna grupp.

​Samverkan för lika möjligheter

För att minska marginaliseringen av unga personer med ADHD på arbetsmarknaden behövs ett samarbete mellan utbildningssektorn, arbetsgivare, myndigheter och stödorganisationer. Genom att skapa en inkluderande arbetsmiljö kan vi främja lika möjligheter och stödja unga personer med ADHD att nå sin fulla potential.

Författarna påpekar att unga personer med ADHD kan stöta på utmaningar på arbetsmarknaden på grund av diagnosens påverkan på kognitiva, emotionella och beteendemässiga funktioner. Studien visar att dessa individer ofta hamnar i mindre eftertraktade yrken med lägre status. Man konstaterar också att personer med ADHD löper större risk att hamna i osäkra anställningar, som tillfälliga jobb eller deltidsarbete. Bristen på anpassningar och stöd på arbetsplatsen, såsom flexibilitet och struktur, kan påverka deras ekonomiska trygghet och möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.

Vikten av anpassningar och stöd på arbetsplatsen

Artikeln understryker behovet av anpassningar på arbetsplatsen, inklusive flexibilitet i arbetsuppgifter, tydliga instruktioner och möjligheter till pauser. Genom att erbjuda detta stöd kan arbetsgivare främja en inkluderande arbetsmiljö och öka chanserna till framgång för personer med ADHD. Man betonar att arbetsgivare och kollegor behöver ökad medvetenheten om ADHD för att minska stigmat. Genom att förstå diagnosen kan arbetsmiljön bli mer stödjande och inkluderande för personer med ADHD.

Initiativ för att främja inkludering

Studien pekar på behovet av att utveckla policyer och riktlinjer för att främja jämlikhet och inkludering för personer med ADHD på arbetsmarknaden. Det inkluderar initiativ för att minska diskriminering och främja anpassningar för att möta specifika behov.

Genom att implementera dessa policyer kan arbetsgivare bidra till att bryta ned hinder och skapa en arbetsmiljö där personer med ADHD kan trivas och bidra till organisationens framgång. Forskning och utvärdering av åtgärdernas effektivitet är också viktigt för verklig inkludering.

Öka medvetenheten för en rättvis arbetsmiljö

Man kan vi skapa en mer inkluderande och rättvis arbetsmiljö för alla genom att öka medvetenheten om ADHD och dess konsekvenser. Genom samarbete och konkreta åtgärder kan marginaliseringen minskas, och unga personer med ADHD kan integreras på arbetsmarknaden och bidra till ett mer rättvist samhälle.

Publicerad 2023-11-17

Senast ändrad 2023-11-17

Gémes, K., Björkenstam, E., Rahman, S., Gustafsson, K., Taipale, H., Tanskanen, A., Ekselius, L., Mittendorfer-Rutz, E., & Helgesson, M. (2022). Occupational Branch and Labor Market Marginalization among Young Employees with Adult Onset of Attention Deficit Hyperactivity Disorder-A Population-Based Matched Cohort Study. International journal of environmental research and public health19(12), 7254. https://doi.org/10.3390/ijerph19127254.