Rätt till stöd

Det finns olika former av stöd till personer med funktionsnedsättning så att de framgångsrikt kan genomföra sina studier.

Grund- och gymnasieskolor

Rätt till stöd i skolan 

Samtliga elever i grund- och gymnasieskolan har rätt att komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, utifrån den enskilda individens förutsättningar. En del elever kan ha behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Reglerna som finns gäller för både offentliga och fristående skolor. Om man inte är nöjd med skolans åtgärder bör man kontakta rektorn, nästa steg är att kontakta skolans huvudman (kommunen eller utbildningsförvaltningen [styrelsen eller ägaren om det är en fristående skola]) och därefter Skolinspektionen.

Extra anpassningar

Extra anpassningar är ett stöd till eleven som i de flesta fall går att genomföra i den ordinarie undervisningen och kan därför sägas vara en enklare stödinsats.

Särskilt stöd

Särskilt stöd omfattar större insatser som vanligtvis inte är möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal i den ordinarie undervisningen. Särskilt stöd kan innebära:

  • Reducerat program i gymnasieskolan
  • Rätten att gå om en kurs i gymnasieskolan
  • Förlängd undervisning i gymnasieskolan
  • Rätten att gå klart grundskolan även om skolplikten har upphört

Universitet och högskolor

Stödet ser liknande ut vid olika universitet och högskolor. Kontakta din högskola/universitet för mer information.

Här ett exempel från Karolinska institutet (KI):

"KI erbjuder olika pedagogiska stödformer för den som är student eller doktorand med varaktiga funktionsvariationer. Stödet som erbjuds beror på situationen och är till för att underlätta studier. Målet är att alla ska ha en möjlighet att studera på lika villkor."

Allmänna stödåtgärder

Vid varje institution finns en studievägledare som kan hjälpa till med till exempel planering av studier och kontakter med lärare. Vid behov av anpassat upplägg på studierna bör man tala med studievägledningen om möjligheten till en "individuell studieplan".

Anteckningshjälp med mera.

Anteckningshjälp innebär att om man på grund av sin funktionsnedsättning inte själv kan anteckna kan man få hjälp med detta. Alternativt kan man fråga läraren om att få en kopia av föreläsningen. Man kan också få hjälp med bland annat fri kopiering, hörslingor och teckenspråkstolk.

Kurslitteratur och anpassade medier

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), har kurslitteratur i alternativa format som talböcker eller E-textböcker med mera.

Universiteten har ofta resursrum med specialutrustning som kan användas för studier eller individuell tentamen. Där kan det finnas datorer med program för talsyntes, förstoring, avancerad stavningskontroll, språklexikon med mera.

Alternativ tentamen/examination samt anpassade högskoleprov

En alternativ tentamen kan vara skriftlig i stället för muntlig eller ha utökad tid. Högskoleprovet finns i en speciell variant anpassad för den som har dyslexi eller synskada. Mer information finns på vår sida "Stöd vid studier vid NPF" (länk)

Stöd till doktorander

Doktorand som inte är anställd har rätt till samma stöd som alla studenter med funktionshinder. MTM producerar kurslitteratur för doktorander med lässvårigheter. Hjälp med språk, stil och struktur i skrivuppgifter kan man få hos språkverkstaden. Det finns en språkverkstad vid de flesta universitet där man kan få hjälp med språk, stil och struktur i skrivuppgifter. 

Studiefinansiering

Om man har en funktionsvariation som påverkar studieresultaten negativt finns möjlighet till särskild bedömning. Den kan till exempel förklara varför man inte uppnått kravet på ett visst antal poäng eller varför studierna dragit ut på tiden.

Studenthälsan

Studenthälsan är studenternas "företagshälsovård". Det är mycket som kan påverka hälsan och studiesituationen under studietiden som till exempel höga prestationskrav. Kontakta Studenthälsan för medicinsk eller psykologisk rådgivning. Studenthälsan och samordnaren för studenter med funktionsvariation samarbetar vid behov.

Stödet är likartat vid olika universitet och högskolor. Kontakta berört lärosäte för mer information.

Universitets- och högskolerådet (UHR)

Universitets- och högskolerådet driver en webbsida som heter Studera.nu, där finns bland annat information som berör stöd vid funktionsnedsättningar.

Centrala studiestödsnämnden (CSN)

CSN förmedlar studiestöd, det vill säga studiebidrag och lån för studier vid högskola eller universitet, Komvux, folkhögskola med mera.

Andra organisationer som kan ge stöd vid

utbildning

Studera med funktionshinder.nu  

Studera med funktionshinder.nu kan man läsa mer om att studera med funktionshinder. Här finns dels fakta om hur anpassade skolor och hjälpmedel kan få skolgången att bli mer framgångsrik. Man hittar även information om yrken efter skolgången och eftergymnasiala utbildningar.

Senast ändrad 2023-01-20

Publicerad: 2021-02-11