Rätt till stöd

Stöd från offentliga organisationer till personer med funktionsnedsättning så att de framgångsrikt kan genomföra studier.

Grund- och gymnasieskolor

Rätt till stöd i skolan

Samtliga elever i grund- och gymnasieskolan har rätt att komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, utifrån den enskilda individens förutsättningar. En del elever kan ha behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Reglerna gäller för både offentliga och fristående skolor. Om man inte är nöjd med skolans åtgärder bör man kontakta rektorn, nästa steg är att kontakta skolans huvudman (kommunen eller utbildningsförvaltningen [styrelsen eller ägaren om det är en fristående skola]) och därefter Skolinspektionen.

Extra anpassningar

Extra anpassningar är ett stöd till eleven som i de flesta fall går att genomföra inom ramen för den ordinarie undervisning och kan därför sägas vara en mindre ingripande stödinsatsinsats.

Särskilt stöd

Särskilt stöd omfattar insatser av mer ingripande karaktär som vanligtvis inte är möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen.

  • Reducerat program i gymnasieskolan
  • Rätten att gå om en kurs i gymnasieskolan
  • Förlängd undervisning i gymnasieskolan
  • Rätten att gå klart grundskolan även om skolplikten har upphört

Universitet och högskolor

Stödet är likartat vid olika universitet och högskolor. Kontakta berört lärosäte för mer information.

Här ett exempel från Karolinska institutet (KI):

"KI erbjuder olika pedagogiska stödformer för den som är student eller doktorand med varaktiga funktionsvariationer. Stödet som erbjuds beror på situationen och är till för att underlätta studier. Målet är att alla ska ha en möjlighet att studera på lika villkor."

Allmänna stödåtgärder

Vid varje institution finns en studievägledare som kan hjälpa till med till exempel planering av studier och kontakter med lärare. Vid behov av anpassat upplägg på studierna bör man tala med studievägledningen om möjligheten till en "individuell studieplan".

Anteckningshjälp med mera.

Anteckningshjälp innebär att om man på grund av sin funktionsnedsättning inte själv kan anteckna kan man få hjälp med detta. Alternativt fråga läraren om att få kopia av powerpoint-presentationen. Man kan också få hjälp med bland annat Fri kopiering, Hörslingor och  Teckenspråkstolk

Kurslitteratur och anpassade medier

MTM (Myndigheten för tillgängliga medier), tillhandahåller kurslitteratur i alternativa format - talböcker eller E-textböcker mm. Resursrum med specialutrustning kan användas för studier eller individuell tentamen. Datorerna har program för talsyntes, förstoring, avancerad stavningskontroll, språklexikon mm.

Alternativ tentamen/examination Anpassade högskoleprov

Alternativ kan vara skriftlig i stället för muntlig tentamen eller utökad tid. Högskoleprovet finns i en speciell variant anpassad för den som har dyslexi eller synskada.

Stöd till doktorander

Doktorand som inte är anställd har rätt till samma stöd som alla studenter med funktionshinder. MTM producerar kurslitteratur för doktorander med lässvårigheter. Hjälp med språk, stil och struktur i skrivuppgifter kan man få hos språkverkstaden, det finns en språkverkstad vi de flesta universitet.

Studiefinansiering

Om man har en funktionsvariation som påverkar studieresultaten negativt finns möjlighet till särskild bedömning som till exempel förklarar varför man inte uppnått stipulerade antal poäng eller varför studierna dragit ut på tiden.

Studenthälsan

Studenthälsan är studenternas "företagshälsovård". Det är mycket som kan påverka hälsan och studiesituation under studietiden.

Universitets- och högskolerådet (UHR)

Universitets- och högskolerådet driver en webbsidan som heter Studera.nu, där finns även information som berör stöd vid funktionsnedsättningar.

Centrala studiestödsnämnden  (CSN)

CSN förmedlar studiestöd, det vill säga studiebidrag och lån för studier vid högskola eller universitet, Komvux, folkhögskola mm.

Andra organisationer som kan ge stöd vid utbildning

Studera med funktionshinder.nu  

Studera med funktionshinder.nu kan man läsa mer om att studera med funktionshinder. Här finns dels fakta om hur anpassade skolor och hjälpmedel kan få skolgången att bli mer framgångsrik. Man hittar även information om yrken efter skolgången och eftergymnasiala utbildningar.

Senast ändrad 2021-10-26