Att hitta rätt yrke

Att hitta och behålla ett arbete där talang, kompetens och kunskaper kommer till sin rätta är en framgångsfaktor för ett bra yrkesliv. Alla, både de med och utan NPF, har dessutom sina svaga och problematiska sidor som kan vara mer eller mindre begränsande eller störande i yrkeslivet.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden för personer med NPF är bred utan omfattande begränsningar förutsatt rätt utbildning och erfarenheter. Intresseprofil, styrkor och begränsningar, intellektuell kapacitet, stresstålighet etcetera. kan, som för alla, påverka valmöjligheterna.

Matchning mellan individens och yrkets profiler är avgörande. Det inkluderar även andan på arbetsplatsen och öppenheten mot olikheter samt förståelse och stöd från chef och kollegor.

Övergångar

Övergången från utbildning till arbetslivet är extra känsligt vid NPF och bör därför noga planeras. Introduktionen till nytt arbete kan, liksom för de flesta, behöva anpassas och vara väl strukturerad. Till exempel färre arbetsuppgifter i början och sedan successiv ökning.

Vad är rätt yrke?

Med få undantag, finns det inga yrken eller arbeten som personer med NPF generellt är speciellt kvalificerad eller icke-kvalificerade för. Personer med NPF återfinns i många olika yrken. Det finns dock en viss tendens att personer med till exempel ASD arbetar inom naturvetenskapliga, tekniska och IT-baserade jobb och mer sällan inom industriell produktion.

Är medicinska kontroller ett hinder?

Speciellt är dock att i vissa mycket krävande och riskfyllda arbeten ställs särskilda medicinska och funktionella krav, vilket granskas vid så kallad ”Medicinsk kontroll”. Det gäller bland annat polis, brandman, lokförare, flygpilot samt Försvarsmakten med flera. Det är yrken där alla måste lita på att alla i arbetslaget kan genomföra sin uppgift utan att misslyckas. Vilket i annat fall skulle utsätta även andra för fara. NPF-diagnos eller viss medicinering kan därför, liksom vid många andra diagnoser, utgöra hinder att få tillträde till sådana yrken. Detta bör beaktas vid yrkesvalet.

De yrken där en NPF-diagnos kan vara ett hinder att bli anställd utgör dock en mycket liten andel av alla yrken i arbetslivet. Grovt uppskattat någon procent av alla ca 360 yrken (år 2013).

UPPDATERING 2021 08 05

Efter att Diskrimineringsombudsmannen slagit fast att försvarsmakten måste göra en individuell bedömning av sina sökande håller antagningen till både försvarsmakten och polishögskolan på att ses över.

 

Medicinsk kontroll

I vissa arbetsuppgifter finns det risker, till exempel, damm, starkt allergiframkallande ämnen eller vibrationer från maskiner. Eller så är det viktigt att man inte blir sjuk så under sitt arbete för att det kan utgöra en fara för ens arbetskamrater eller allmänheten. I båda fallen måste arbetsgivaren ordna med en så kallad medicinsk kontroll av den som ska utföra arbetet. Det innebär att man får träffa en läkare som undersöker en och gör en bedömning om man av medicinska eller andra skäl får utföra arbetsuppgiften. Om svaret är ja, får man ett så kallat tjänstbarhets-intyg eller behörighet.

En person som inte har sådant tjänstbarhetsintyg eller som inte har behörighet får enligt lagen inte arbeta med den aktuella arbetsuppgiften (eller kan inte påbörja utbildningen).

Den medicinska kontrollen är till för att ta reda på om den undersökte av hälsoskäl bör utföra arbetet och har tillräckliga fysiska och psykiska förutsättningar för arbetet. 

För mer info se sidan om medicinska kontroller på vår systersite JobbaFrisk.

Senast ändrad 2021-10-26