Psykisk och fysisk ohälsa

NPF är inte en sjukdom men är förknippat med en förhöjd risk för psykiatriska och kroppsliga problem. Det kan bero på olika faktorer, både biologiska och psykosociala.

Biologiska och psykosociala orsaker till ohälsa

Bilogiska orsaker

Bland de biologiska orsakerna finns genetiska faktorer, det vill säga det kan hända att gener som leder till NPF samtidigt ökar risken för fysisk och psysisk ohälsa.

Psykosociala orsaker

Dessutom kan den ofta utmanande psykosociala situationen med utanförskap, stigma, mobbning och brister i bemötande inom utbildning, vård och på fritiden höja risken.

Slutligen kan det finnas faktorer som kanske är en blandning av både genetik och miljö, till exempel upplevelse av stress och utbrändhet samt ohälsosam livsstil.

Olika hälsoproblem som kan förekomma vid NPF

Forskning kring dessa problem vid NPF finns framför allt inom autism och ADHD.

Psykisk ohälsa som ofta förekommer inom NPF är ångest och depression, låg självkänsla och sömnsvårigheter, självskadande beteenden och ätstörningar.

Fysisk ohälsa som kan förekomma är neurologiska problem (till exempel epilepsi, huvudvärk/migrän), mag-och tarmsvårigheter, astma samt problem med immunförsvaret.

Referenser

Thapar A, Cooper M, Rutter M. Neurodevelopmental disorders. The Lancet Psychiatry 2017; 4: 339–346.

Vorstman JAS, Parr JR, Moreno-De-Luca D, et al. Autism genetics: opportunities and challenges for clinical transla-tion. Nat Rev Genet 2017; 18: 362–376.

Faraone SV, Larsson H. Genetics of attention deficit hype-ractivity disorder. Mol Psychiatry 2019; 24: 562–575.

Senast ändrad 2022-10-11

Publicerad: 2021-02-11