Stöd vid studier vid NPF

Det är vanligt att svårigheter vid NPF och brist på ändamålsenligt bemötande samt inkludering leder till underprestation, problematisk frånvaro och psykisk ohälsa i skolan. För att motverka detta kan anpassningar genomföras, både inom ramen för den ordinarie undervisningen och utanför.

Stöd i grund- och gymnasieskolor 

Rätt till stöd i skolan 

Samtliga elever i grund- och gymnasieskolan har rätt att komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån den enskilda individens förutsättningar. En del elever kan ha behov av extra anpassningar eller särskilt stöd för att uppnå detta.  

Skolans rektor har det yttersta ansvaret att alla elever får det stöd och den hjälp de behöver. Eleverna behöver inte ha en diagnos för att få stöd i skolan utan det är elevens förutsättningar att uppnå målen som ska avgöra vilket stöd som är aktuellt. En elev som har en funktionsnedsättning ska om det behövs, få stöd som så långt som möjligt motverkar konsekvenserna av funktionsnedsättningen. Dessa regler gäller för både offentliga och fristående skolor.  

Extra anpassningar 

Extra anpassningar är ett stöd till eleven som i de flesta fall går att genomföra inom ramen för den ordinarie undervisning. Elevens lärare fattar beslut om extra anpassningar. Om det inte räcker så ska behovet utredas av rektor.  

Några exempel på extra anpassningar: 

  • Att planera och strukturera ett schema över skoldagen. 
  • Ett undervisningsområde förklarat på annat sätt. 
  • Extra tydliga instruktioner eller hjälp att förstå texter. 
  • Anpassade läromedel, viss extra utrustning, digital teknik med anpassade programvaror. 
  • Extra färdighetsträning. 
  • Enstaka specialpedagogiska insatser. 

Särskilt stöd 

Särskilt stöd omfattar insatser av mer ingripande karaktär som vanligtvis inte är möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt stöd är insatsernas omfattning och/eller varaktighet.  

Bestämmelserna om särskilt stöd gäller för elever i samtliga skolformer som berörs av de allmänna råden det vill säga grund-, gymnasie- och anpassade gymnasieskolan, samt introduktionsprogrammen samt fritidshemmet (bestämmelserna gäller inte för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för invandrare).  

Några exempel på särskilt stöd:  

  • Regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne, till exempel en speciallärare under en längre tid. 
  • Placering i en särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning. 
  • Anpassad studiegång, det vill säga avvikelser från timplanen och de ämnen och mål som gäller för utbildningen, till exempel att ett ämne eller delar av ett eller flera ämnen tas bort. 
  • Reducerat program i gymnasieskolan eller anpassade gymnasieskolan.  

Rätten att gå klart grundskolan även om skolplikten upphört  

En elev i grundskolan, anpassade grundskolan eller specialskolan har rätt att gå klart den högsta årskursen även om skolplikten har upphört. Den högsta årskursen är årskurs 9 i grundskolan och anpassade grundskolan och årskurs 10 i specialskolan. Rätten att gå klart utbildningen gäller dessutom under ytterligare två år om eleven inte har nått upp till de betygskriterier som man minst ska uppnå i den skolform där eleven får sin utbildning. Det är elevens hemkommun som prövar om eleven har rätt att gå klart utbildningen. För elever i specialskolan är det Specialpedagogiska skolmyndigheten som prövar frågan. 

Rätten att gå om en kurs i gymnasieskolan 

I de fall en elev får betyget F på en kurs har eleven rätt att gå om kursen vid ett tillfälle. Om eleven har erhållit betyget F på flertal kurser får eleven gå om även sådana kurser som eleven fått godkänt betyg på. Det som nämnts gäller bara kurser som eleven läst under ett och samma läsår och endast om det finns särskilda skäl.  

Reducerat program i gymnasieskolan 

Reducerat program betyder att man tar bort en eller flera kurser eller gymnasiearbetet från elevens gymnasieprogram. Om en elev har följt ett reducerat program får skolan inte utfärda en gymnasieexamen vilket får konsekvenser för elevens möjligheter att studera vidare. 

Förlängd undervisning i gymnasieskolan 

Huvudmannen får besluta att undervisningen på ett nationellt program för en elev i gymnasieskolan får fördelas över längre tid än tre år. Det gäller om eleven har läst ett reducerat program eller om det med hänsyn till elevens förutsättningar i övrigt finns särskilda skäl för det. 

Stöd vid universitet och högskolor 

Allmänna stödåtgärder 

Vid varje institution finns en studievägledare som kan hjälpa vid studier. Eleven bör uppmanas att ta kontakt med studievägledaren redan vid terminsstart och visa intyg om beviljade stödåtgärder. Studievägledaren kan hjälpa med planeringen av studier och kontakter med lärare. Vid behov av anpassat upplägg på studierna bör eleven tala med studievägledningen om eventuell "individuell studieplan".  

Anteckningshjälp, Fri kopiering, Hörslingor  

Anteckningshjälp innebär att om man på grund av sin funktionsnedsättning inte själv kan anteckna kan man få hjälp med det. Använder man sig av anteckningshjälp har man också möjlighet att få fri kopiering.  

Större hörsalar är utrustade med hörslingor. Övriga lektionssalar saknar oftast sådana, så kom ihåg att ta med egen bärbar utrustning. 

Kurslitteratur och anpassade medier 

Låna böcker

MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) tillhandahåller kurslitteratur i alternativa format. Man beställer talböcker från MTM. Om boken finns inläst hos MTM skickas boken inom fem arbetsdagar. Om boken inte finns inläst hos MTM måste den beställas som nyproduktion.  

Beställning av nyproduktion

Om den kursbok som behövs inte finns i MTM:s katalog Handikat så kan man beställa den genom nyproduktion.  

Resursrum 

Resursrum med specialutrustning kan användas för studier eller individuell tentamen. I rummen finns det datorer med specialprogram och förstoringsapparat. Datorerna har program för talsyntes, förstoring, avancerad stavningskontroll, språklexikon mm. 

Alternativ tentamen/examination  

Det är examinator som ytterst beslutar om examinationsformen, men i regel följs samordnarens rekommendationer. Alternativ kan vara till exempel skriftlig tentamen i stället för muntlig tentamen eller att eleven kan få utökad tid för tentamen. 

Anpassade högskoleprov  

Högskoleprovet finns i en speciell variant anpassad för den som har dyslexi eller har svag eller grav synskada. För att få göra det anpassade provet måste man ha ett särskilt intyg på att man har dyslexi eller synskada. Högskoleprovet ges två gånger per år. 

Lånedator för tentamen  

Lärare kan låna en dator i biblioteket som kan användas vid tentamen. Datorn går endast att använda för att skriva och den når inte internet eller nätverk.  

Språkhandledning  

Hjälp med språk, stil och struktur i skrivuppgifter kan man få hos språkverkstaden.  

Studiefinansiering 

Om man har en funktionsvariation som påverkar studieresultaten negativt finns möjlighet till särskild bedömning som till exempel förklarar varför man inte uppnått stipulerade antal poäng eller varför studierna dragit ut på tiden.  

Studenthälsan 

Studenthälsan är studenternas "företagshälsovård". Det är mycket som kan påverka hälsan och studiesituationen under studietiden som till exempel höga prestationskrav. Kontakta Studenthälsan för medicinsk eller psykologisk rådgivning. Studenthälsan och samordnaren för studenter med funktionsvariation samarbetar vid behov. 

Stödet är likartat vid olika universitet och högskolor. Kontakta berört lärosäte för mer information.  

Stöd till doktorander 

Doktorander som inte är anställda har rätt till samma stöd som alla studenter med funktionshinder.  

Om man är anställd doktorand är personalavdelningen och institution ansvarig för att ordna och finansiera pedagogiskt stöd (till exempel extra handledning och/eller utbildningstolkning) på samma sätt som för studenter på grund- och avancerad nivå. 

Myndigheten för tillgängliga medier

MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) producerar kurslitteratur för doktorander med lässvårigheter på samma sätt som för studenter på grund- och avancerad nivå. Man har möjlighet att få kurslitteratur i form av talbok, förstoring, e-text eller i punktskrift. Genom MTM:s webbplats kan man själv ladda ned talböcker direkt till dator eller smartphone. Om kurslitteraturen inte redan finns inläst, så kan man beställa inläsning av böckerna.  

Referenser

Olofsson Å, Taube K, Ahl A. Academic Achievement of University Students with Dyslexia: Achievement of Students with Dyslexia. Dyslexia 2015; 21: 338–349 

Conti‐Ramsden G, Durkin K, Toseeb U, et al. Education and employment outcomes of young adults with a history of developmental language disorder. International Journal of Language & Communication Disorders 2018; 53: 237–255 

Senast ändrad 2024-06-05

Publicerad: 2021-05-27

Fotograf/Illustratör: www.storyset.com