Om rätt att slutföra skolgången

Frågan om hur länge man har rätt att slutföra sin skolgång är inte helt enkel, men i slutändan prövas rätten av hemkommunen eller av specialpedagogiska enheten gentemot skollagen.

Vad betyder "Rätt att slutföra skolgången"

En elev som inte har nått de betygskriterier som minst ska uppnås efter årskurs nio har ytterligare två år på sig att slutföra sin utbildning.

Någon övre åldersgräns finns inte tydligt uttryckt i skollagen, men eftersom skolplikten upphör vid 18 års ålder kan man tolka det som att eleven har rätt att slutföra sin utbildning fram tills det att hen fyller 21.

Detta innebär också att paragraferna om "Rätt att slutföra skolgången" endast gäller grundskolan då gymnasieskolan inte ingår i skolplikten.

 

Kap 7 paragraf 15 & 16 i skollagen.

Rätt att slutföra skolgången

15 § En elev i grundskolan, anpassade grundskolan eller specialskolan har rätt att slutföra den högsta årskursen, även om skolplikten upphör dessförinnan.
En elev i grundskolan, anpassade grundskolan eller specialskolan har också rätt att efter skolpliktens upphörande slutföra utbildningen under ytterligare två år, om eleven inte har nått upp till de kunskapskrav som minst ska uppnås för respektive skolform. En elev i anpassade grundskolan har under denna tid rätt till minst 800 timmars undervisning utöver den i 11 kap. 7 § första stycket garanterade undervisningstiden, om eleven inte dessförinnan uppnått kunskapskraven.
En elev som har tagits emot i specialskolan enligt 6 § första stycket 1 och som på grund av sina funktionsnedsättningar inte kan få tillfredsställande förhållanden i anpassade gymnasieskolan eller gymnasieskolan, får efter det att skolplikten har upphört och i mån av plats genomgå ytterligare utbildning i specialskolan till och med vårterminen det kalenderår eleven fyller 21 år, om eleven inte bedöms ha förmåga att fullfölja utbildningen enligt andra stycket.

16 § Frågan om rätt att slutföra skolgången enligt 15 § prövas av hemkommunen. För en elev som går i specialskolan prövas dock frågan av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Senast ändrad 2022-11-16

Publicerad: 2021-09-22