Anpassningar i arbetet

Under de senare åren har det börjats prata mer och mer om att det kan vara effektivare att anpassa arbetsmiljön till en persons förutsättningar än att förvänta sig att personen kan anpassa sig till alla delar av arbetsmiljön. Många problem med att passa ihop en person och ett arbete kan lösas med anpassningar. Lagstiftningen har nyligen förtydligat arbetsgivarens ansvar för individuell arbetsanpassning.

Arbetsanpassning

Med arbetsanpassning menas:

"En individuell åtgärd i arbetsmiljön som syftar till att den som har nedsatt förmåga att utföra sitt vanliga arbete kan fortsätta att arbeta där. Den kan även används som en förebyggande åtgärd för att undvika att man blir sjuk. Samt för att underlätta att komma tillbaks till arbetet efter sjukfrånvaro. Anpassningen kan vara tidsbegränsad eller varaktig. Det kan till exempel innebära anpassning av arbetsutrustningen, arbetsuppgifterna, arbetstiden med mera."

Anpassningar så att individen kan fungera bättre på arbetet kan vara avgörande. Personer med NPF har stor fördel av tydlighet, rak och enkel kommunikation, struktur, ledning, definierade arbetsuppgifter, begränsad distraktion, eget rum, lugn, passande belysning, inga starka dofter, flexibilitet med arbetstider och deadlines och eventuellt begränsade sociala kontakter.

Viktiga miljöfaktorer

Det finns flera undersökningar som rör hur viktiga miljöfaktorer är för sysselsättning och välmående hos personer med NPF. En av dessa studier undersökte vad på arbetsplatsen som gjorde att det fungerade bra för dem hos ett antal personer med ASD. Deltagarna i studien talade om att det var viktigt med:

 • Förstående, toleranta och tålmodiga kollegor som använder tydlig och begränsad kommunikation.
 • En kultur på arbetsplatsen som accepterar olikheter och mångfald.
 • Minimering av sociala krav och kontakter.
 • Matchning av intressen, färdigheter och arbetsuppgifter. 
 • Egenskaperna av den fysiska miljön (ljud- och ljusförhållande, eget rum).

Anpassningar av miljön

Miljöanpassningar på arbetsplatsen så att en person med NPF kan fungera bättre kan vara avgörande. Ofta tror arbetsgivaren att anpassningarna är svårare, dyrare och har större påverkan på annan personal än vad de faktiskt är.  Faktorer på arbetsplatsen som kan underlätta för personer med NPF kan vara:

 • Tydlighet.
 • Rak och enkel kommunikation.
 • Struktur och förutsebarhet.
 • Tydliga arbetsuppgifter.
 • Få saker som distraherar.
 • Eget rum.
 • Passande belysning.
 • Inga starka dofter. 
 • Flexibilitet med arbetstider och deadlines.
 • För en del; begränsade sociala kontakter.

Stöd från samhället vid start av yrkeslivet

Studie- och yrkesvägledare till exempel på gymnasiet kan hjälpa till i processen att hitta ”rätt” yrke. Ett yrke vars innehåll, krav och möjligheter passar dina intressen, behov, starka och svaga sidor minskar behoven av anpassningar.

Arbetsförmedlingen har olika resurser att bistå jobbsökande för att underlätta övergången till arbetslivet och gör den mer anpassad efter personens behov.

Försäkringskassan kan ge finansiellt stöd för till exempel arbetshjälpmedel och anpassningar när sådana kan vara behövda.

Diagnos och anpassningar?

För att få tillgång till stöd och vissa anpassningar krävs ofta att dessa är motiverade av hälsoskäl – en diagnos. Många är rädda för att om man är  öppen med sin NPF-diagnos skulle det vara vara stigmatiserande i arbetslivet. Många föredrar därför att inte berätta om sin diagnos. Det medför att man inte är behörig att ansöka om vissa stöd som samhället erbjuder. Samtidigt kan det även innebära att arbetskamrater och arbetsledning inte förstår och kan anpassa sig till dina behov och förutsättningar.

Hantering av information om diagnos är en viktig och känslig aspekt vid NPF och arbetslivet. Det finns inget rätt eller fel i hanteringen. Både att berätta och inte berätta om diagnosen kan ha för- och nackdelar för individen med NPF.

Senast ändrad 2021-10-26