Yrkesval - vad säger forskningen?

Personer med NPF kan ha många olika styrkor i form av till exempel noggrannhet, detaljfokus, logiskt tänkande eller kreativitet. Men även svårigheter med bland annat tidsanpassning, sociala relationer, röriga situationer och hantering av stress. En del personer kan ha inslag av flera diagnoser inom och utöver NPF vilket ytterligare kan försvåra. 

Finns det yrken som kan passa personer med NPF bättre och mindre bra, vad säger forskningen?

Det finns inga yrken eller arbeten som personer med NPF generellt är speciellt bra eller dåliga på. Personer med NPF arbetar inom många olika yrken och kan utföra många olika jobb. Det finns dock en viss tendens att till exempel personer med AST arbetar oftare inom naturvetenskapliga, tekniska och IT-baserade jobb.

Det finns forskning som pekar på områden där personer med NPF kan visa styrkor och svårigheter, och arbetsmiljöer som fungerar bättre eller sämre för dem. Men det är ovanligt med forskning kring vilka specifika yrken skulle kunna passa bättre eller sämre. Det finns en del statistik och studier som har undersökt studie- och yrkesval eller vad personer med NPF jobbar med. Studierna ger bara en mycket allmän vägledning. Det här kan bero på att personer med NPF inte fritt kan välja yrken i samma utsträckning som andra, utan måste ta de arbeten de kan få, inte de arbeten de vill ha eller de arbeten som skulle passa dem bäst.

I en undersökning av en forskare som heter Susanna Baldwin och några av hennes kollegor från 2014 tittade man på 130 personer med AST i Australien. Bland dessa var det något fler som arbetade med vetenskapliga, tekniska och IT-baserade jobb. Men deltagarna arbetade inom mycket olika områden, på olika nivåer och i olika funktioner.

En tysk studie om sysselsättningsstatus av bland annat Fabian Frank från 2018 undersöktes 428 personer med AST. Studien visade betydligt fler anställda inom områdena naturvetenskap, geografi och datavetenskap och färre inom industriproduktion än hos den övriga befolkningen.

Shirli Wener gjorde en studie i Israel 2019 där effekterna av ett program kallat ”Equal in uniform” undersöktes. I programmet berättade 28 befälhavare i militären om sina erfarenheter med 21 personer med intellektuell funktionsnedsättning som arbetade inom militära stödfunktioner. Resultaten visar att de anställda ansågs arbeta pålitligt och effektivt. Andra soldater uppskattade också de anställda med intellektuell funktionsnedsättning och de hade en positiv inverkan på befälhavarnas människosyn och förmåga att kommunicera.

Senast ändrad 2022-06-21

Publicerad: 2021-06-02