Sammanfattande tips för vägledning

Tips för framgångsrik vägledning

 • Personen får gärna ha en medföljare vid första samtalen – ger trygghet.
 • Visa empati/medkänsla, skapa god relation.
 • Uppmuntra, betona personens starka sidor (”empowerment”).
 • Individanpassa, personens behov i fokus, ta ett promenadsamtal med klienten.
 • Korta samtal, flera besök.
 • Gott om tid, tålamod, vänta in svaren, låt personen få tänka ifred, i egen takt.
 • Informera om syftet och processen, vad kommer att ske, sammanfatta – gärna gemensamt.
 • Korta meningar, lite information i taget, en fråga i taget.
 • Var tydlig, tydlig tråd, raka budskap, konkretisera, åskådliggör, ha god struktur.
 • Visualisera = använd bilder, skriv upp huvudpunkter som bockas av vartefter.
 • Låt personen sortera förslag på studie/yrken i tre högar: Verkar kul – Kanske – Aldrig i livet.
 • Gör studiebesök på nya skolan eller arbetsplatsen.

Tips på vad man bör undvika vid vägledningen

 • Somliga vill undvika ögonkontakt, sitt då bredvid varandra.
 • Kallprat, småprat.
 • Var restriktiv med öppna frågor och undvik abstrakta ord.
 • Använd inte metaforer eller uttryck med underförstådd betydelse.

Tänk på att personer med NPF-diagnos:

 • Kan ha misslyckanden i bakgrunden eller andra negativa erfarenheter vilket skapar oro och stress som påverkar vägledningen.
 • Kan ha svårt att våga öppna sig och känna tilltro.
 • Kan ha svårt i den sociala kontakten, ha förståelse för att klienten kanske inte ger dig social ”respons”, en känsla av uppskattning.
 • Kan känna obehag inför förändringar, vet inte vad som väntar, oro inför framtiden, till exempel byta skola från grundskola till gymnasium.
 • Kan ha svårt att tänka långsiktigt, tänker mer för stunden.
 • Kan ha svårt att fatta beslut, kan tendera att skjuta upp beslut.
 • Kan vara olika ”öppen” med sin diagnos vilket kan påverka möjligheterna att få hjälp med anpassningar som behövs vid till exempel olämplig belysning, störande ljud.
 • Kan ha svårt med den fysiska miljön som att en lampa lyser för starkt, en klocka som tickar, för många saker som stjäl uppmärksamheten med mera.

Senast ändrad 2024-06-05

Publicerad: 2021-09-08