Stöd

Här finns information om stöd från offentliga och enskilda organisationer för dig med funktionsnedsättning så att du framgångsrikt kan arbeta.

Arbetsförmedlingen (AF)

Arbetsförmedlingens uppdrag är att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och att hjälpa de som har svårt att hitta arbete samt uppmuntra arbetsgivare att erbjuda arbetstillfällen genom anställningsstöd. Uppdraget innebär också att kontrollera om arbetslösa följer regelverket så att de kan få rätt stöd från a-kassan och Försäkringskassan.

Personligt stöd

Man kan av AF få olika typ av personligt stöd vid studier eller på sitt arbete.

Här är några exempel:

 • Stöd vid inlärning - pedagogiskt stöd vid AFs utbildningar.
 • För hjälp med vissa arbetsuppgifter kan man få ett personligt biträde. AF kompenserar arbetsgivaren ekonomiskt.
 • Jobb inom Samhall - Stöd för att utveckla sin arbetsförmåga.
 • Stödperson före och under en anställning (SIUS-konsulent, se nedan).
 • Jobb coach - En personlig ”tränare” som ger råd och kunskap, peppar, visar hur man ska göra och inte göra, följer upp och hjälper en att ta sig i kragen när man tappar orken.
 • Jobbtorget för dem som har försörjningsstödJobbtorgen erbjuder studie- och yrkesvägledning, jobbcoachning, hjälp med att hitta arbetstränings- eller praktikplats, kortare yrkeskurser och matchning mot jobb inom både näringsliv och offentlig sektor. 

Stöd när man söker jobb

Behöver man stöd för att komma ut på arbetsmarknaden eller för att välja eller byta yrke? På arbetsförmedlingen kan man tillsammans göra en bedömning av vilken typ av stöd som behövs. Här är några exempel:

 • Individuellt anpassat stöd när man söker jobb.
 • Stöd för att delta i AFs aktiviteter, till exempel teckenspråkstolk.
 • Vägledning så att övergången från skolan till arbetslivet ska bli smidig.

Anpassat jobb

Om man har en funktionsnedsättning som gör arbetsförmågan nedsatt kan man få hjälp att hitta ett jobb som är anpassat efter sina förutsättningar. Det kan handla om att anpassa arbetsplatsen, arbetsuppgifterna eller arbetstiderna. Tillsammans med arbetsgivaren kan arbetsförmedlingen skapa rätt förutsättningar. Arbetsförmedlingen kompenserar arbetsgivaren ekonomiskt.

SIUS-konsulent - Särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd

Om man har en funktionsnedsättning, till exempel NPF, kan man få stöd och hjälp när man söker arbete eller är ny på en arbetsplats. Stödet är individuellt och ges av en stödperson med särskild kompetens i just detta, en SIUS-konsulent. Man får hjälp att träna på arbetsuppgifter och annat som krävs för att få en anställning. Stödpersonen hjälper till med introduktionen på arbetsplatsen och ansvarar för att man får det stöd som man har kommit överens om. Stödet trappas sedan ned, och upphör helt när klienten kan utföra sina arbetsuppgifter självständigt.

Stödet består av två delar:

 1. Introduktionsstöd under högst 6 månader.
 2. Uppföljningsstöd under ett år efter påbörjad anställning.

Om allt verkar bra är därefter planen att praktisera på arbetsplatsen. Man kan då fastställa eventuella anpassningar så att stödpersonen kan utföra arbetet. Med hjälp av lönebidrag finns möjlighet att påverka innehåll, stöd och utvecklingsinsatser under praktiktiden.

Försäkringskassan  (FK)

Om man har en funktionsnedsättning eller sjukdom som gör att man behöver speciella hjälpmedel för att kunna arbeta så kan Försäkringskassan ge bidrag, de kan också ge bidrag till arbetsgivaren. Man kan även få bidrag till att göra en expertundersökning för att ta reda på vilket hjälpmedel som behövs. Man kan inte få bidrag till sådant som behövs även när man inte arbetar, till exempel hörapparat, eller sådant som arbetsgivaren normalt ska bekosta, till exempel höj-/sänkbart datorarbetsbord. Åldersgräns är max 67 år.

Sveriges kommuner och regioner (SKR)

SKR arbetar bland annat med funktionsnedsättningsfrågor utifrån kommunernas och landstingens roll som arbetsgivare. SKR samverkar med Skolverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan med målet att ungdomar med funktionsnedsättning ska kunna slutföra sin utbildning samt att fler med funktionsnedsättning ska få ett arbete. 

SKR menar att skolan bör utveckla inkluderande lärmiljöer som kan möta behoven hos elever med olika funktionsnedsättningar. Skolmyndigheternas stöd behöver utvecklas för att möta huvudmännens, skolornas och personalens behov. Kommuner, landsting och regioner ska arbeta för större mångfald och bredd i sin rekrytering. Ett hållbart och inkluderande arbetsliv är viktigt för att skapa anställningar.

Kontakta berörd kommuns socialförvaltning för information om vad som gäller just där.

Ett exempel från Stockholms stad:

"Har man en funktionsnedsättning och behöver stöd för att komma ut i arbetslivet, då är Arbetsförmedlingen huvudansvarig. Stockholms stad erbjuder också hjälp att hitta arbete eller sysselsättning som är anpassad till förutsättningarna."

”Sysselsättning” innebär att man deltar i en regelbunden arbetsliknande aktivitet. Olika sysselsättningar har olika inriktningar och man kan också få praktik på en arbetsplats.

Samhall 

Samhall ägs av staten med huvuduppdraget att skapa utvecklande jobb åt personer med funktionsnedsättning och på så sätt ge dem en plats på den ordinarie arbetsmarknaden. Målet är att 1500 medarbetare varje år ska hitta ett lämpligt jobb.

Riksförbundet Attention

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), såsom ADHD, Aspergers syndrom/ Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom.

Autism – och Aspergerförbundet

Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, unga och vuxna med autism. Man sprider kunskap om autism, påverkar beslutsfattare och skapar mötesplatser.

Organiserade Aspergare

Organiserade Aspergare är en intresseförening bildad av och för autister, alltså människor som har eller tror sig sannolikt kunna få en diagnos inom autismspektrumet.

"Inom OA ser vi inte våra diagnoser som obehagliga pålagringar på våra personligheter, utan som delar av dem. Precis som andra egenskaper individer råkar ha."

FUB - Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

FUB arbetar för att barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv. Man har medlemmar i 152 lokalföreningar och 20 länsförbund runt om i landet.

Du kan läsa mer om hjälpmedel vid studier och arbete här.

Senast ändrad 2021-10-26