Stöd och anpassningar – så ser det ut

Dagsläget

I januari 2023 släppte SFS (Sveriges förenade studentkårer) en rapport om särskilt pedagogiskt stöd på Sveriges lärosäten. Man undersökte bland annat vilka former av stöd som erbjuds. Ofta innebär stödet att examinationen anpassas, eller att man kan få stöd med anteckningar under föreläsningar, eller hjälp av mentor, utbildningstolk eller handledare. Vid examinationen kan stödet  innebära att studenten kan få extra tid på sig vid  examinering, eller skriva tentamen i en mindre grupp eller i ett eget rum, samt ibland att exempelvis få göra en muntlig examination istället för en skriftlig. Anteckningsstöd och mentorstöd är dock det vanligaste stödet man som student ofta erbjuds, men det betyder inte att det är stödet som flest studenter behöver.

SFS vill att tillgången till pedagogiskt stöd ska vara lika över hela Sverige. Som student ska man veta vad man kan förvänta sig för stöd oavsett var  högskolan eller  universitetet finns i landet.

Olikheter i tillgång till stöd

Det är inte alla studenter som får det stöd de efterfrågar från lärosätena. Anledningen till att ett stöd inte ges kan vara att det antingen inte finns på lärosätet eller att det inte kan genomföras i praktiken. Beslutet om vilka stödåtgärder eller anpassningar som rekommenderas ligger vanligtvis hos lärare, institutioner eller examinatorer. Vissa lärosäten betraktar dock en rekommendation som att studenten har rätt till stödet.

Att ansöka om stöd

Studenter kan generellt ansöka om pedagogiskt stöd från det att de har fått sitt antagningsbesked. Processen att få en rekommendation om stöd och att sedan få tillgång till stödåtgärderna går oftast snabbt, även om väntetider kan variera. Vissa stödåtgärder tar dock längre tid att få, särskilt mentor och anteckningsstöd eftersom man måste lägga tid på att hitta någon som kan vara mentor eller ge anteckningsstöd.

Exempel på stöd

Personer med funktionsnedsättning kan få pedagogiskt stöd för att kunna studera. Till exempel genom:

  • anpassad litteratur, till exempel talbok, e-textbok eller punktskrift
  • anteckningsstöd
  • mentor eller extra handledning
  • teckenspråkstolkning
  • skrivtolkning

Stöd till personalen

Enligt lärosätena behövs ökade resurser och utökad kompetensutveckling för att förbättra det pedagogiska stödet. De flesta lärosäten erbjuder någon form av information, stöd eller kompetensutveckling till lärare. Det vanligaste är att lärosätets egna samordnare för särskilt pedagogiskt stöd ger lärarna stöd och att särskilt pedagogiskt stöd ingår i lärarutbildningar och kurser.

Antal studenter med stöd

Stockholms universitet är ansvarigt för att samla in information om kostnaderna för särskilt pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder från alla lärosäten. De fördelar också nationella medel till de lärosäten som ansöker om bidrag. År 2021 fick 26 926 studenter tillgång till särskilt pedagogiskt stöd, vilket motsvarar cirka 7 % av studenterna. Antalet studenter med stöd har ökat gradvis under det senaste decenniet, utan att vara kopplat till det totala antalet registrerade studenter.

Referenser

Universitets & Högskolerådet. Stöd och anpassningar under studierna. Studera.nu. Studera med funktionsnedsättning Läst 20230628.

Strang Josefin, Stöd för studenter med NPF varierar kraftigt mellan högskolor, SpecialNest, Neuropsykiatri i fokus. 2023. Stöd för studenter med NPF varierar kraftigt mellan högskolor. Läst 20230628

Fredriksson Mathilda. Särskilt pedagogiskt stöd. En kartläggning av lärosätenas insatser. Rapport av Sveriges förenade studentkårer, Stockholm 2023. Diarienummer: P1-3/2223

Jälknäs A, Wåxberg H. Skapa en tillgänglig lärmiljö, Första utgåvan, Stockholm: Natur & Kultur; 2023.