Särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS)

SIUS-konsulenterna finns på arbetsförmedlingen och har särskild kompetens i introduktionsmetodik. Stödet är behovsprövat och tidsbegränsat.

Vilka kan få stöd av en SIUS-konsulent

På Arbetsförmedlingen gör man ett bedömningssamtal/utredning som ligger till grund om en person anses vara i behov av SIUS stöd eller inte.

Arbetsförmedlingen ser över vilka arbetsuppgifter det rör sig om och vilket stöd som kan vara aktuellt. Arbetsförmedlingen gör sedan en överenskommelse med den stödsökande om upplägget och ser till att personen kommer i kontakt med en utsedd SIUS-konsulent och därefter kan samarbetet börja.

SIUS-konsulenten får alltså en remiss från kollegor som bedömt att en person är i behov av SIUS stöd. Remissen kan komma från arbetsförmedlare, arbetsterapeut, arbetspsykolog eller socialkonsulent inom arbetsförmedlingen. 

Det måste finnas ett färskt läkarutlåtande som styrker diagnos för att SIUS ska komma i fråga. Förutom NPF kan de personer som får hjälp av en SIUS-konsulent ha somatiska, fysiska, intellektuella eller psykiska funktionshinder. 

Det kan också vara så att vården anser att personen i fråga skulle behöva en SIUS-konsulent och då finns detta tydligt markerat på exempelvis läkarutlåtandet. Handläggaren på arbetsförmedlingen kan då utgå från den bedömningen och skicka remissen vidare till oss.

Även personer inom vården som läkare/samtalsterapeut etcetera kan alltså notera ett önskemål om SIUS som insats i sitt utlåtande om de har gjort bedömningen att det är en bra insats för att personen ska komma vidare i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen för att hitta, få och behålla ett arbete

För att få tillgång till SIUS-konsulent är det viktigt att arbetsförmågan är utredd och fastställd. Arbetsförmedlingen måste veta att personen har en viss arbetsförmåga eftersom deras mål är att hitta en praktikplats som kan leda till en anställning. 

Om personens arbetsförmåga inte är fastställd är det viktigt att hen först genomgår en arbetsförmågeutredning, något som en arbetsterapeut kan genomföra. 

Vem kan få stöd av en SIUS-konsulent

Individen som söker stödet kan få en särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS) om hen är:

  • Inskriven på arbetsförmedlingen som arbetssökande.
  • Har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning
  • Har behov av särskilt stöd inför och under en anställning.

Vad är SIUS-konsulentens mål och vad gör hen

SIUS-konsulenternas mål är att stötta individen i processen att hitta, få och behålla ett arbete. Många av de som träffar en SIUS-konsulent har NPF. Eftersom alla har olika personligheter så är det svårt att följa en viss mall och arbeta likadant med alla. Det är viktigt att SIUS-konsulenten först bygger upp en god relation med individen för att sen kunna se vilka behov och intressen just denna individ har. Detta utgör en bra grund och motivation för vidare arbete. 

Fokus är att hitta en lämplig arbetsplats där individen kan arbeta efter sina egna förutsättningar och förmåga.  

Man gör gemensamma studiebesök i vägledande syfte för att få kontakt med arbetsgivare och för att se om arbetsmiljö och arbetsuppgifter där verkar vara lämpliga. Om allt verkar bra är planen att sedan få testa en praktik på arbetsplatsen. SIUS-konsulenten hjälper sedan till vid introduktionen på arbetsplatsen och samverkar med arbetsplatsen om hur introduktionen ska läggas upp. Hen ansvarar också för att individen får det stöd man har kommit överens om. Det kan ibland innebära att SIUS-konsulenten arbetar sida vid sida med den stödsökande under en tid. Stödet trappas sedan ned successivt och upphör helt när du kan utföra uppgifterna självständigt.

Praktikperioden har alltså också ett vägledande syfte men finns samtidigt för att kunna fastställa vilka anpassningsbehov och stödpersonen faktiskt behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Hur arbetar en SIUS-konsulent

Alla SIUS konsulenter arbetar i stort efter samma metod. De arbetar efter "supported employment-modellen" och alla måste genomgå en utbildning i "supported employment" för att kunna arbeta som SIUS konsulenter.

"Supported employment" är i grunden inte en svensk modell men den har anpassats efter svenska förhållanden, grundtanken är att alla människor har potential och är arbetsdugliga. Det är det tillgängliga stödet och det sociala sammanhanget som är avgörande för om en människa lyckas eller inte på arbetsplatsen. 

Senast ändrad 2024-06-05

Publicerad: 2021-04-27

Fotograf/Illustratör: www.storyset.com