Bakgrund

JobbaFrisk NPF och Kunskapsöversikten (Studie- och yrkesvägledning vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - en kunskapsöversikt och rekommenderad praxis) är del i projektet ”Digitalt kunskapsstöd för studie- och yrkesvägledning av personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ” som leds av Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM). 

JobbaFrisk och JobbaFrisk NPF

För 15 år sen skapade CAMM det digitala kunskapsstödet JobbaFrisk med information om hälsorisker i olika utbildningar och yrken i relation till olika hälsotillstånd. JobbaFrisk vänder sig både till studie- och yrkesvägledare, elevhälsa och till elever och deras vårdnadshavare och har hittills haft fokus på allergi, astma och eksemsjukdomar. Webbplatsen har nu vidareutvecklats med utvidgning till andra diagnosområden och brukargrupper. CAMM har vid olika tillfällen och i olika sammanhang tillfrågats av studie- och yrkesvägledare samt elevhälsans personal om vägledningsråd till unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), främst diagnosgrupperna ASD och ADHD. Man har önskat att informationen bör finnas i digital form. 

Målet med JobbaFrisk NPF

Målet med projektet JobbaFrisk NPF är att kunna ge evidensbaserad information om studie- och yrkesvägledning vid NPF i form av råd och praktisk guidning för studie- och yrkesvägledare, elever/studenter, vårdnadshavare, yrkeslärare och vårdprofessionen. Informationen ska innehålla fakta kring NPF i relation till förhållanden under studier och arbetsliv som kan vara av vikt för hälsa och arbetsförmåga. JobbaFrisk NPF ska också innehålla information om faktorer som underlättar eller kan vara hindrande för sysselsättning och välmående på arbetet samt om lämpliga stödinsatser. 

Det finns rekommendationer och olika guider för det praktiska arbetet med studie- och yrkesvägledning vid NPF. Jobba Frisk ska ge en vetenskaplig bas för studie- och yrkesvägledning vid NPF och tillgodose behovet av information från professionellt verksamma inom området. Arbetet med JobbaFrisk NPF påbörjades i och med framtagandet av en kunskapsöversikt som ligger till grund för merparten av informationen här på JobbaFrisk NPF.

Källor

Vi har inhämtat information om bästa möjliga studie- och yrkesvägledning vid NPF från tre källor:  

  • JobbaFrisk NPF:s arbets- och referensgrupp. 
  • Examensarbeten från svenska universitet. 
  • Uppdaterad kunskap från den internationella forskningsfronten.  

Kunskapen är i sin helhet något begränsad, framförallt för att det finns få studier som direkt adresserar frågan vilka specifika yrken passar personer med NPF bättre eller sämre eller innebär risker eller fördelar för dem. Dock finns det många resultat som är viktiga att känna till för vägledaren och i samarbete med andra stödfunktioner vid utbildning och i arbetslivet. De flesta internationella studier rör frågan hur man bäst kan få personer med NPF i arbete över huvud taget, inte nödvändigtvis att optimera studie- eller yrkesval. Det finns få vetenskapliga studier från Sverige. Dessutom skiljer sig yrkesbeskrivningar och ansvarsområden för vägledare och vägledning samt systemen för vägledning åt mellan Sverige och andra länder. Flertalet studier handlar  snarare arbetsförmedling än studie- och yrkesvägledning, men övergången till vägledning är flytande. 

Trots dessa begränsningar är den framtagna informationen om vägledningen inom NPF tydlig och resultatet rörande hur den borde gå till överensstämmer väl mellan källor, länder och diagnoser. Vi anser därför att våra slutsatser och rekommendationer kan anses vila på vetenskaplig grund.

Arbetsgrupp

Arbetsgruppen har under perioden bestått av två studie- och yrkesvägledare, kurator, formgivare/redaktör, professor i psykologi inom NPF området, disputerad sjuksköterska (projektledare), läkare och docent inom arbets- och miljömedicin, representant från intresseorganisationen Attention samt 5 unga personer mellan 19 och 30 år som själva har en NPF-diagnos.

Referensgrupp

Under arbetet med JobbaFrisk NPF har vi bland annat samarbetet med en referensgrupp bestående av representanter från intresseorganisationerna: Organiserade Aspergare,Autism & Aspergerföreningen, Attention, skolrepresentant, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolsköterskornas riksförbund, Specialpedagogiska Institutionen vid Stockholms universitet, Arbetskonsult inom MISA, Sveriges Vägledarföreningen, Studenthälsan vid Kungliga tekniska högskolan, samordnare inom FUNKA, SIUS-konsulent
vid Arbetsförmedlingen samt flera vägledare på grundskola och gymnasiet.

Senast ändrad 2022-06-21

Publicerad: 2021-09-08