Arbeta med diagnos

Denna text vänder sig främst till dig som har NPF och som står inför att starta ditt yrkesliv. Då kan det vara bra att veta att du och de utan diagnos i stort har samma villkor och möjligheter i arbetslivet. Du har samma rättigheter och skyldigheter – avtal på arbetsmarknaden, arbetsmiljölagen etcetera.

Sannolikt kommer du att sitta stora delar av dina arbetsdagar vid en datorskärm, detta gör drygt 80% av alla yrkesarbetande. 

De råd som brukar ges då gäller så klart även dig: till exempel att undvika långvarigt stillasittande, ta regelbundet ”rörliga” pauser med ögonvila och så vidare.

Rätten till arbete

Rätten till ett arbete med bra villkor, med rättvis ersättning och skydd vid arbetslöshet är en mänsklig rättighet enligt bland annat Förenta Nationerna. I många av världens samhällen är en av de viktigaste politiska frågorna att undvika arbetslöshet. Detta försöker man ofta uppnå genom olika åtgärder som utbildning och arbetsförmedling. 

Arbetets fördelar

Att ha ett givande och tryggt arbete har många funktioner för individen och för samhället. Du bidrar till samhällets funktioner, hållbarhet och utveckling. Arbete ger dig materiell trygghet, en roll och socialt sammanhang. Det skapar struktur och rytm i livet, ger dig erfarenheter och kunskaper, ger självkänsla, acceptans och betydelse. Att ha ett arbete kan förebygga ohälsa. Alltså är arbete en grundläggande del för både samhället och individens välmående. 

Arbetsrisker

Å andra sidan kan arbetet förorsaka problem. Arbetet upptar ofta stora delar av den vakna tiden vilket kan orsaka hög arbetsbörda när man har ansvar och uppgifter både hemma och på arbetet. Är arbetet dåligt matchat och utan de anpassningar som behövs kan det leda till att man förlorar självkänslan och blir otrygg och stressad. Personer med NPF kan behöva fler pauser och en längre återhämtningstid än andra. Dessutom är arbetsskador på grund av fysiska eller psykiska påfrestningar tyvärr vanligt i arbetslivet. Därför ska alla arbetsplatser bedriva ett arbetsmiljöarbete genom att kartlägga risker och ta fram åtgärder för att motverka dessa.

Det finns förhållanden i arbetslivet som innebär extra svårigheter för personer med NPF. Bland de med NPF är arbetslösheten högre än bland befolkningen i övrigt.

Många med NPF arbetar dessutom deltid och ofta på positioner som man är överkvalificerad för. Lönenivåer och förmåner blir då ofta lägre än vad kompetensnivån skulle motivera.

Studie- och yrkesvägledning

Att ta hjälp av studie- och yrkesvägledning under utbildningen är alltså bra, så att man kan maximera chansen att intressen, färdigheter och förutsättningar matchar det valda yrket. Studie- och yrkesvägledning bör ge personen större möjlighet att fatta välgrundade yrkesval utifrån sina förutsättningar, intressen och behov.  

Referenser

Hayward SM, McVilly KR, Stokes MA. Challenges for females with high functioning autism in the workplace: a systematic review. Disabil Rehabil 2018; 40: 249–258.

Kirby A, Williams N, Thomas M, et al. Self-reported mood, general health, wellbeing and employment status in adults with suspected DCD. Res Dev Disabil 2013; 34: 1357–1364.

Pal J, Hale L, Mirfin-Veitch B, et al. Injuries and falls among adults with intellectual disability: A prospective New Zea-land cohort study. Journal of Intellectual & Developmental Disability 2014; 39: 35–44.

Senast ändrad 2023-06-20

Publicerad: 2021-07-16