Arbeta med diagnos

Denna text vänder sig främst till dig som har NPF och som står inför att starta ditt yrkesliv. Då kan det vara bra att veta att du och de utan diagnos i stort har samma villkor och möjligheter i arbetslivet. Du har samma rättigheter och skyldigheter – avtal på arbetsmarknaden, arbetsmiljölagen etcetera.

Sannolikt kommer du att sitta stora delar av dina arbetsdagar vid en datorskärm, vilket du delar med drygt 80% av alla yrkesarbetande. 

De råd som brukar ges då gäller så klart även dig: till exempel att undvika långvarigt stillasittande, ta regelbundet ”rörliga” pauser med ögonvila och så vidare.

Rätten till arbete

Rätten till ett arbete under humana villkor, med rättvis ersättning och skydd vid arbetslöshet är en mänsklig rättighet enligt bland annat Förenta nationerna. I många av världens samhällen är en av de viktigaste politiska frågorna att undvika arbetslöshet. Detta försöker man ofta uppnå genom olika åtgärder som utbildning och arbetsförmedling. 

Arbetets fördelar

Att ha ett givande och tryggt förvärvsarbete har många funktioner för individen och för samhället. Du bidrar till samhällets funktioner, hållbarhet och utveckling. Arbete ger dig materiell trygghet, en roll och socialt sammanhang. Det skapar struktur och rytm i livet, ger dig erfarenheter och kunskaper, ger självkänsla, acceptans och betydelse. Att ha ett arbete kan förebygga ohälsa. Alltså är arbete både en grundläggande del både för samhället och individens välmående. 

Arbetsrisker

Å andra sidan kan arbetet förorsaka problem. Arbetet upptar ofta stora delar av den vakna tiden vilket kan orsaka hög arbetsbörda när man har ansvar och uppgifter både hemma och på arbetet. Är arbetet dåligt matchat och utan de anpassningar som behövs kan det leda till att man förlorar självkänslan och blir otrygg och stressad. Personer med NPF kan dessutom behöva fler pauser och en längre återhämtningstid än andra. Dessutom är arbetsskador på grund av fysiska eller psykiska påfrestningar tyvärr inte ovanligt i arbetslivet. Därför ska idag alla arbetsplatser bedriva ett arbetsmiljöarbete genom att kartlägga risker och ta fram åtgärder för att motverka detta

Det finns i arbetslivet förhållanden som för personer med NPF innebär extra svårigheter. Av alla med NPF är fler arbetslösa än bland befolkningen i övrigt. Många med NPF arbetar dessutom deltid och ofta på positioner som man är överkvalificerad för. Lönenivåer och förmåner blir då ofta lägre än vad kompetensnivån skulle motivera. Mobbning och stigmatisering kan tråkigt nog ibland riktas mot NPF-diagnosen.

Studie- och yrkesvägledning

Att ta hjälp av studie- och yrkesvägledning under utbildningen är alltså bra så att man kan maximera chansen att intressen, färdigheter och förutsättningar matchar det valda yrket. Studie- och yrkesvägledning bör ge personen större möjlighet att fatta välgrundade yrkesval utifrån sina förutsättningar, intresse och behov.  

Senast ändrad 2021-10-26