Du har precis anställt en person med autism

Medarbetare med autism tenderar att blomstra på arbetsplatser som är organiserade och välstrukturerade. Organiserade och strukturerade miljöer underlättar för personer med autism, något som kan gynna och förbättra din arbetsplats och verksamhet. De förväntningar och krav som ställs på en medarbetare med autism måste vara tydliga, koncisa och gemensamt överenskomna. För att underlätta vid jobbstarten finns ett antal strategier man kan använda sig av, dessa kan med fördel användas för alla nyanställda och gynnar inte bara de med autism.

Tänk på att:

 • Ge den nyanställda både en visning av lokalerna och arbetsplatsutbildning.
 • Ge den nyanställde en mentor[1].
 • Diskutera och beskriva de förväntningar du har på din nya medarbetare och de arbetskrav som finns.
 • Utveckla en stödplan för att hjälpa den nya medarbetaren.
 • Du kan få externt stöd från olika organisationer och Arbetsförmedlingen.
 • Det kan finnas ekonomiskt stöd att få från arbetsförmedlingen.
 • Ge personalen utbildning om autism (under förutsättning att det är ok med din nyanställde medarbetare med autism).
 • Förändringar och oförutsägbarhet kan ofta vara påfrestande för en person med autism, att börja en ny anställning kan innebära en stor stressfaktor. Försök underlätta.
 • Den nya miljön på en ny arbetsplats kan ofta vara en påfrestning.
 • Det kan uppkomma social ångest i samband med att behöva lära känna nya medarbetare, fråga hur ni ska göra för att underlätta om det är ett problem.

Anställningsavtalet

Det kan vara bra att träffas för att tillsammans gå igenom anställningsavtalet. Det kan då vara bra om du redan innan mötet ber din blivande medarbetare fundera på om hen har några frågor rörande sin anställning, lön, semester, förmåner och liknande.

 • Beskriv semesterrätt, semesterlön, vad som gäller för sjukfrånvaro, pension och andra förmåner.
 • Ge medarbetaren möjlighet att ställa eventuella frågor.
 • Se till att förtydliga eventuella justeringar av avtalet som kan ha behövts.
 • Om allt är bra och villkoren för avtalet har uppfyllts så kan ni underteckna det.

Skicka ett välkomstbrev

Detta brev kan innehålla:

 • Tydlig information om första dagen.
 • Var personen förväntas vara och vid vilket klockslag – bifoga gärna en karta.
 • Vem personen ska träffa när den kommer.
 • Ett schema över första dagen – eller första veckan, med alla möten och saker som ska fixas (få en dator, skaffa ID-kort, få en arbetstelefon, visning av lokalerna, genomgång av lokala rutiner mm).
 • Ett introduktionspaket med information om allt från semestrar och sjukanmälan, kanske företagets verksamhetsberättelse mm.

Ordna en tid för att träffa medarbetaren före den anställdes första arbetsdag.

En metod för att minska stressen inför att börja på en ny arbetsplats för en person med autism kan vara att bjuda in till ett informellt möte eller fikastund för att träffa sin handledare så att hen har ett bekant ansikte på sin första dag och har hunnit titta lite på lokalerna och lärt sig hitta dit. Under mötet kan man också:

 • Presentera några få av de närmsta blivande medarbetarna.
 • Ge information om saker som klädkod om sådan finns, men tänk på att ge specifik information. Att istället för att till exempel säga semi-formell kontorsklädsel säga långbyxor, men inte jeans och skjorta, men slips och kavaj är inget tvång, hela skor men inte gymnastikskor.
 • Ge information om eventuell arbetsklädsel och hur den införskaffas – om det är något som ombesörjs av arbetsplatsen eller som medarbetaren förväntas ordna själv, och i sådana fall var och hur hen kan göra det.
 • Information om eventuell skyddsutrustning som kommer att behövas redan första dagen och om hur det ordnas.

Mentor/Handledare

Det är bra att utse en handledare för den nyanställde med autism[2, 3], utöver denne kan man eventuellt även utse en mentor, annars kan handledaren ofta sköta bägges uppgifter. Det är viktigt att den som är utsedd till mentor/handledare själv vill ha den uppgiften, att man sätter upp tydliga ramar för hur mycket tid handledarskapet/mentorskapet får ta och att detta är tydligt både för mentorn/handledaren och för den nyanställde medarbetaren.

Tänk på

 • Utse, förutom en huvudhandledare, även en mentor/arbetsplatskompis som kan finnas som stöd när handledaren inte är på plats eller har tid.
 • Se till att handledaren/mentorn och medarbetaren med autism är väl matchade.
 • Handledaren ska tillsammans med den anställde till en början upprätta dagliga handlingsplaner för de arbetsuppgifter som skall utföras, dessa kan allt efter som den anställde blir allt mer trygg glesas ut till veckovisa och sedan månadsvisa uppdateringar.
 • Se till att handledaren får en utbildning om autism och hur hen på bästa sätt kan stötta en medarbetare med autism[4].

Handledaren kan hjälpa till med:

 • Arbetsrelaterade frågor.
 • Ge instruktioner om uppgifter och hjälpa till att fördela dessa.
 • Ta emot daglig rapportering om hur saker fortlöper den första tiden.

Mentorn kan:

 • Fungera som stödperson vid sociala interaktioner.
 • Berätta om oskrivna regler så som köksetikett/gemensamma fikastunder, och vara med som stöd vid dessa[5].

Använda externt stöd

 • Anställning med lönebidrag. Lönebidrag kan vara en möjlighet när det finns behov av anpassning av arbetet då du anställer en person som har en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan. Du kan läsa mer om lönebidrag hos arbetsförmedlingen.
 • Stöd av en SIUS-konsulent, en särskild stödperson för både arbetsgivare och anställd vid introduktion och uppföljning under en period vid nyanställning. Mer information finns hos arbetsförmedlingen.
 • Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen från Försäkringskassan – till exempel för att anpassa själva arbetsplatsen.
 • Bidrag för personligt biträde – till exempel så att en annan anställd kan använda en del av sin tid för att ge stöd till en medarbetare med funktionsnedsättning. Detta kan även vara aktuellt för elev som ska göra APL, arbetsplatsförlagt lärande.

Under den första anställningsveckan

Har man planerat introduktionsperioden noggrant, speciellt för en anställd med autism, så så är det mycket väl investerad tid.   Under den första anställningsveckan kan det underlätta att ta fram en stödplan för din nyanställde. Det kan vara bra att skapa instruktioner för den nyanställdes arbetsuppgifter och boka ett tillfälle för en praktisk genomgång. Se över vilka hjälpmedel och anpassningar som kan behövas på arbetsplatsen och ge utbildning till handledare och medarbetare som arbetar direkt med medarbetaren med autism.

Rundvandring och arbetsplatsutbildning

Om rollen som handledare och mentor innehas av separata personer, bestäm vem som ska ansvara för vad när det gäller att orientera och utbilda medarbetaren.

Visa och gå igenom

 • Arbetsmiljön (lunchrum, personalrum, badrum, kontorsyta, parkering, nödutgångar, vilrum med mera).
 • Arbetsplatsregler och föreskrifter.
 • Hälso- och säkerhetsrutiner, ev skyddsutrustning.
 • Nödrutiner (vem man ska ringa, vad man ska göra, uppsamlingsplats vid brandlarm).
 • Viktig personal på arbetsplatsen – vem man ska prata om till exempel sjukskrivning, personliga frågor, löner med mera.
 • Vem den nyanställde ska rapportera till. Hur kommunikationen bör ske (e-post, telefonsamtal, personligt möte).

Diskutera jobbförväntningar (både arbetsgivarens och arbetstagarens förväntningar)

 • Vilken sorts arbete som ingår i just denna anställning.
 • Medarbetarens roll och specifika ansvar.
 • Individuellt kontra grupp- eller teamarbete, hur fungerar eventuellt grupp/temaarbete, vad förväntas.
 • Uppföljning av arbetsuppgifter – hur regelbundet detta kommer att ske, kommer det att öka eller minska efter behov beroende på omständigheterna.
 • Arbetsplatssäkerhet och fysiska förhållande.
 • Förväntad arbetstid/prestation.
 • Nödvändiga ändringar som kan behöva för att hjälpa till med prestationskraven.
 • Behöver hen delta i sociala evenemang.
 • Personalmöten – hur går de till och vad förväntas.

Arbetsplatsutbildning

 • Var tydlig och koncis.
 • Ge uttryckliga instruktioner, muntligt och visuellt (eventuellt nedskrivet). 
 • Visa hur slutprodukten ska se ut (om tillämpligt).
 • Hjälp till att organisera arbetsutrymmet.
 • Fördela tid för slutförande av olika uppgifter – gör ett schema.
 • Ge tid för frågor.
 • Se till att instruktionerna har förståtts. Göra checklistor både för nyanställning och första veckan.

Ta fram en stödplan

En stödplan är både för den anställde och arbetsgivaren och kan behandla;

 • Arbetsgivarens och arbetstagarens roller och ansvar.
 • Om stöd krävs och vilken typ.
 • Stödets frekvens och varaktighet (dagligen, veckovis, var fjortonde dag, månadsvis).
 • Uppföljningstillfällen och justeringar som ska göras i enlighet med detta.
 • Utbildningar, både för den anställde och arbetsgivaren/mentor/stödperson.
 • Lägg in ett möte om arbetsplatsförändringar efter en period, då den nyanställde kanske inte med en gång vet vilka förändringar som skulle behövas för att hen ska kunna prestera optimalt. Ge också en förklaring av hur det går till att begära och genomföra arbetsplatsförändringar, så att det är tydligt vilken tid det kan ta att genomföra förändringarna efter att de har föreslagits och godkänts.

En stödplan bör innehålla yttranden och beslut av:

 • Medarbetaren
 • Arbetsgivaren
 • Handledaren/mentorn

När alla inblandade är överens om detta bör stödplanen undertecknas av samtliga.

 

första_veckan_checklista.png nyanställning_checklista.png

 

Användbara tips för att utveckla styrkor hos dina anställda

 • Identifiera medarbetarnas förmågor och intressen.
 • Försök att ge den anställde uppgifter som passar hens förmågor och intressen.
 • Kom ihåg att uppmärksamma och berömma väl utfört arbete.

Att använda externt stöd

 • Anställning med lönebidrag. Lönebidrag kan vara en möjlighet när det finns behov av anpassning av arbetet då du anställer en person som har en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan. Du kan läsa mer om lönebidrag hos arbetsförmedlingen.
 • Stöd av en SIUS-konsulent, en särskild stödperson för både arbetsgivare och anställd vid introduktion och uppföljning under en period vid nyanställning. Mer information finns hos arbetsförmedlingen.
 • Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen från Försäkringskassan – till exempel för att anpassa själva arbetsplatsen.
 • Bidrag för personligt biträde – till exempel så att en annan anställd kan använda en del av sin tid för att ge stöd till en medarbetare med funktionsnedsättning. Detta kan även vara aktuellt för elev som ska göra APL, arbetsplatsförlagt lärande.

Nyanställd

[1] Black, M.H., Mahdi, S., Milbourn, B., Thompson, C., D'Angelo, A., Ström, E., Falkmer, M., Falkmer, T., Lerner, M., Halladay, A., Gerber, A., Esposito, C., Girdler, S. and Bölte, S. (2019), Perspectives of key stakeholders on employment of autistic adults across the united states, australia, and sweden. Autism Research, 12: 1648-1662. https://doi.org/10.1002/aur.2167

[2] Johnson, K. R., Ennis-Cole, D., & Bonhamgregory, M. (2020). Workplace Success Strategies for Employees With Autism Spectrum Disorder: A New Frontier for Human Resource Development. Human Resource Development Review, 19(2), 122–151. https://doi.org/10.1177/1534484320905910

Senast ändrad 2024-06-05

Publicerad: 2022-10-27

Fotograf/Illustratör: www.storyset.com