Attentions arbetsmarknadsrapport 2021

I oktober gick Attention ut med en enkät om arbetsmarknaden till alla sina medlemmar som har, eller har haft, ett jobb. Enkätsvaren visade att personer med NPF löper betydligt större risk att hamna i arbetslöshet och sjukskrivning än andra. För att få livet att gå ihop visar sig många ha valt att enbart jobba deltid. Dessvärre är det också tydligt att acceptansen och kunskapen om NPF på arbetsplatserna är låg. Många väljer därför att inte berättar om sin NPF-diagnos.

Titeln på rapporten är ”Jobbar jag 100% blir jag utbränd” och den basserar sig på Attentions medlemsenkät om arbetsmarknaden. 

Vad enkätsvaren visar är bland annat att 69% upplever sin NPF-diagnos som en nackdel på jobbet. De har svårt med arbetsplatsrelationer och missförstånd uppstår lätt. Samtidigt uppger 29% att de upplever att deras NPF-diagnos är en tillgång.

Många är rädda för att bli sämre behandlade på sin arbetsplats om de berättar om sin diagnos, därför är det hela 51% som inte berättar om den på sin arbetsplats. En fjärdedel har känt sig mobbade eller trakasserade på grund av sin diagnos och ännu fler att arbetsgivaren visar negativa attityder gentemot dem.

Att de arbetsmarknadsinsatser och stödåtgärder som erbjuds är otillräckliga och dåligt anpassade till personer med NPF speglas av att endast 20% svarade att de har någon form av stöd från arbetsförmedlingen. Själva jobbsökandet och alla kontroller som krävs från arbetsförmedlingens sida upplevs av många som väldigt stressande.

Du kan läsa mer om rapporten på Attentions hemsida där kan du också läsa rapporten i sin helhet.

Publicerad 2021-11-25