MSB/Räddningstjänstens medicinska kontroller och NPF

För att bli till exempel brandman behöver man ofta ha genomgått MSBs utbildning "skydd mot olyckor" (detta gäller inte i alla kommuner men i de flesta)

Exempel på möjliga hinder för att antas till MSBs Utbildning i skydd mot olyckor

  • Allvarliga hjärt-/kärlsjukdomar.
  • Lungsjukdomar, till exempel astma, KOL.
  • Svåra led- och skelettsjukdomar som begränsar rörligheten.
  • Nedsatt balans eller koordinationsförmåga.
  • Nedsatt kommunikationsförmåga –tal, syneller hörsel (annat än i lindrig omfattning).
  • Sjukdomar med risk för plötslig medvetanderubbning till exempel insulinbehandlad diabetes och epilepsi.
  • Funktionsnedsättning som innebär nedsatt uppmärksamhet, koncentrations- eller initiativförmåga som kan ses bland annat vid Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning,till exempel ADHD, Autism, ASD eller Asperger.

För rök och kemdykning krävs tjänstbarhetsintyg

Tjänstbarhetsintyg för rök- eller kemdykning enligt 74 § ska inte utfärdas för arbetstagare som bland annat har en diagnos (enligt ICD-10) eller hälsotillstånd, som innebär en ökad risk för att drabbas av händelse som kan leda till ohälsa, skada eller olycksfall vid rök- eller kemdykning.

Detta innebär bland annat nedsatt uppmärksamhet, koncentrationsförmåga eller initiativförmåga, och kan till exempel handla om Neuropsykiatrisk diagnos.

Tjänstbarhetsintyg och behörighet för viss utbildning

För vissa särskilt riskabla arbetsuppgifter måste läkare bedöma om personen av medicinska och hälsoskäl överhuvudtaget får utföra arbetet. Om svaret är att det är ok, får personen ett så kallat Tjänstbarhetsintyg för detta arbete. En person som inte har sådant Tjänstbarhetsintyg får av arbetsgivaren inte sysselsättas med den aktuella arbetsuppgiften. Tjänstbarhetsintyg kan också handla om att få behörighet för ”körkort” för buss, tåg, fartyg, flyg eller om att påbörja utbildning till polis, räddningstjänst/brandman (MSB) eller militär.

Hinder för Tjänstbarhetsintyg kan bero på att personens fysiska eller psykiska tillstånd inte fungerar med arbetsuppgifternas krav. Detta kan medföra en högre risk för olycksfall och skada och att personen riskerar att misslyckas med arbetet och även riskerar att skada andra.

Kontrollerna återkommer vanligtvis regelbundet. Ofta inom något/några år (undantaget är vid inträdeskrav för utbildning).

Konsekvenser av kravet på Tjänstbarhetsintyg för vissa arbetsuppgifter/utbildningar

Kraven på Tjänstbarhetsintyg för vissa arbetsuppgifter och behörighet att påbörja en viss utbildning kan leda till att vissa personer i praktiken inte kan arbeta i det aktuella yrket om det inte går att ordna med alternativa arbetsuppgifter.
Inget hindrar att arbetsgivaren prövar lämpligheten att ge den anställde andra arbetsuppgifter som inte kräver Tjänstbarhetsintyg.

Om man inte erhåller behörighet att starta vissa utbildningar (polisMSB-räddningstjänst / brandman eller militär) kan man söka till andra befattningar inom Polismyndigheten, MSB respektive inom Försvarsmakten som inte har lika höga krav. Ofta handlar det om så kallade civila tjänster.

Senast ändrad 2022-07-06

Publicerad: 2022-05-24