Om NPF

Lättläst

Förekomsten av NPF uppskattas ligga kring minst 10% hos befolkningen. Oftast debuterar NPF i barndomen och är livslångt, även om graden av funktionsnedsättningen kan variera. NPF har i första hand genetiska orsaker men även miljöfaktorer, framför allt biologiska, och samspelet mellan genetik och miljö påverkar. Även om den psykosociala miljön inte orsakar NPF så är omgivningsfaktorer mycket viktiga för graden av funktionsnedsättningen som uppstår i vardagen vid NPF.

Styrkor och svagheter

Idag vet man att de med NPF (precis som alla andra) har styrkor,färdigheter och expertis. Vissa personer med till exempel ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) eller ASD (Autism Spectrum Disorder) är ofta kreativa, mycket hårt arbetande, pålitliga, lojala och har ett mycket gott detaljsinne trots sin diagnos.

Dessa personer borde uppmärksammas mera så att individer med NPF både kan känna mer självförtroende och lättare uppnå sin potential och samtidigt minimera risken för negativa konsekvenser av sina kognitiva svårigheter. För att dessa styrkor ska kunna utvecklas är gynnsamma miljöförhållanden viktiga, framför allt i form av bättre bemötande, vård och stöd, inkludering i skolan, tillgång till arbetsmarknaden och minskad stigmatisering.

Diagnoser

Enligt världshälsoorganisationen omfattar NPF-diagnoserna

 • ADHD (från engelskan Attention Deficit/Hyperactivity Disorder),
 • autismspektrumtillstånd (eller ASD, från engelska Autism Spectrum Disorder),
 • språk- och talstörningar,
 • inlärningssvårigheter (till exempel dyslexi),
 • motoriska störningar (till exempel Tourettes syndrom, tics och dyspraxi)
 • intellektuell funktionsnedsättning (IF).

IF är ett specialfall bland NPF eftersom det finns starka samband med sjukdom och IF kännetecknas av en övergripande och betydande begräsning av kognitiva funktioner (allmänt låg IQ). Vid andra NPF-diagnoser förekommer det framför allt förändringar av kognitiva funktioner, både i form av nedsatta förmågor och olika kognitiva stilar. Kognitiva förändringar som förekommer är bland annat utmaningar med hantering och styrning av:

 • sina egna känslor,
 • korttidsminnet,
 • organisationsförmågan,
 • socialt tänkande,
 • helhetsuppfattningen,
 • den motoriska koordinationen,
 • språkförståelsen,
 • hanteringen av skrift och siffror 

De olika NPF-tillstånden är besläktade och det är inte ovanligt att samma person har flera NPF diagnoser. Både på grund av bristande bemötande och inkludering i samhället och biologiska risker är det inte heller ovanligt med så kallad samsjuklighet/komorbiditet. Vanligt förekommande psykiatriska problem är depression, ångest och utmattning. Kroppsliga besvär som förkommer är sömnstörningar, mag- och tarmproblem, neurologiska symptom, huvudvärk med mera.

Insatser vid NPF

Målsättningen för insatser vid NPF är framför allt att förhindra och behandla negativa konsekvenser, till exempel psykiatrisk och fysisk samsjuklighet. Dessutom ge hjälp och stöd för att öka livskvalitet i vardagen och funktionsförmåga i samhället. Detta sker ofta genom kompensation för svårigheter, anpassning av miljön, och ökade möjligheter för inlärning/utveckling hemma, i skolan/högskolan, på arbetet och fritiden.

Utmaningar vid NPF i relation till studier och arbete

Det kan vara svårt vid NPF att förstå eller inse sina egna begränsningar, även om man märker och upplever utanförskap och att man fungerar annorlunda än de flesta andra. Även de som är medvetna om sina utmaningar har kanske inte lärt sig strategier för att hantera utmaningarna innan de utsätts för nya krav och situationer. Många har årtal av misslyckanden bakom sig och kan därför ha dålig självkänsla och känna sig omotiverade eller känna hopplöshet i relation till studier och arbete.

Det finns fortsatt en utbredd stigmatisering av NPF. Arbetsgivare, skola och omgivning kan ha fördomar kring NPF som begränsar personens möjlighet till ett lyckat arbete eller framgångsrika studier. Fram till nyligen har man inte kunnat utbilda sig brandman eller polis eller göra värnplikt med en NPF-diagnos. Detta håller just nu på att ändras. Men med rätt kunskap om personen kan hen också bli en tillgång, i vissa fall med hjälp av anpassningar och stöd.

Om personen med NPF har haft en misslyckad skolgång kan det innebära ett hinder för arbete. En annan svårighet kan också vara, att veta om man verkligen står till arbetsmarknadens förfogande eller om man behöver stödinsatser och anpassningar för att klara sitt arbete. För att ha rätt till stöd är det är det bra att veta att man behöver tala om att man har en diagnos.

Sårbarhet

Principiellt är det viktigt för skolan, högskolan och arbetsgivare, deras personal samt andra elever, medstudenter och kollegor att känna till och lämpligt bemöta personer med NPF:s: sårbarheter i form av:

 • Stresskänslighet. Många med NPF har en högre stresskänslighet och ”bränner” därför mycket energi på att göra saker som andra vanligtvis kanske inte funderar så mycket över. Personer med NPF känner ofta att det tar väldigt mycket kraft att anpassa sig och spela en roll dag för dag. Fler pauser, flexibla arbetstider, möjligheter att dra sig tillbaka och mindre sociala krav hjälper.
 • Sensorisk känslighet. Yttre påfrestningar så som ljud, ljus, smaker, lukter m.m. kan bidra till höga stressnivåer och minskat prestation. En lugn miljö med en liten grad av distraktion, lämplig belysning och inga starka dofter underlättar.
 • Kognitiva utmaningar. Många med NPF har nedsatta kognitiva funktioner, så som reglering av uppmärksamhet, impulser, aktivitetsnivå och känslor. Man kan ha svårt för handlingsplanering, organisation av arbete, läxor och vardagssysslor, att vara flexibel, att komma igång och bli färdig med saker, förståelse och medvetenhet för sociala processer och socialt samspel, samt användning och förståelse av språk. En hög grad av struktur och tydlighet med korta, upprepade instruktioner och inga outtalade krav och förväntningar hjälper. Även ett flertal tillgängliga kognitiva hjälpmedel underlättar.

Vill du läsa ännu mer kan du gå in på vår länksida och ta dig vidare därifrån

Styrkor och behov vid NPF

Vi har sammanställt erfarenheter från vår referensgrupp och arbetsgrupp där personer med olika NPF-diagnoser samt yrkesverksamma inom olika professioner som till exempel psykolog, studievägledare och sjukvårdspersonal ingår.

Erfarenheter av behov vid NPF i relation till studier och arbetsliv

Vid NPF uttrycker många behov av struktur och rutiner vid studier och arbete. Man kan också behöva förutsägbarhet och tydlighet både runt hela skoldagen/arbetsdagen och vid enskilda moment. Många känner sig hjälpta av en tydlig prioriteringsordning av de olika momenten som skall utföras och av att få hjälp att särskilja helheten och detaljer.

Personer med NPF kan behöva en längre återhämtningstid och andra personliga anpassningar, till exempel fler pauser.

Handledning och anpassningar utifrån personens egna förutsättningar är viktigt. Till exempel kan man vid introduktion till yrkesarbete se till att börja med några få arbetsuppgifter för att sedan allt eftersom lägga till nya uppgifter. Vissa personer med NPF kan behöva växa in i sin roll i skolan eller på arbete och då blir personens styrkor och förmågor ofta mer tydliga med tiden. Därför är det bra att omgivningen är beredd på detta så att de kan ha tålamod med att det kan ta lite tid.

Erfarenheter av styrkor vid NPF i relation till studier och arbete

En av styrkorna man har erfarenhet av är att om man kan ta tillvara personens egna önskemål, drivkrafter och intressen så kan man nå höga resultat både i arbete och vid studier. Då kan personens välutvecklade förmågor och möjlighet att specialisera sig inom ett område bli tydliga.

Förmågorna kan exempelvis synas som en sällsynt hög effektivitet, pricksäkerhet och kreativitet. Även detaljsinnet kan vara extra utvecklat hos personer med NPF och de kan ha en särskild förmåga att upptäcka detaljer och visa ett intresse för dessa. Utöver detta finns det många gånger en stor noggrannhet och lojalitet.

Sammantaget kan de unika tillgångar en individ med NPF kan ha bidra stort vid både studier och arbete under rätt förutsättningar.

Senast ändrad 2021-10-26