Inledning om NPF

NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) är samlingsnamnet för olika tillstånd/diagnoser som har gemensamt att det finns en annorlunda utveckling av hjärnans mognad, struktur och funktion. Dessa förändringar i centrala nervsystemet har samband med ett annorlunda sätt att tänka, uppfatta och uppleva som inte är anpassat till samhällets krav och förväntningar.

Sättet hur människor tänker, upplever och uppfattar kallas för kognition eller kognitiva funktioner. Jämfört med kroppsliga funktionsnedsättningar är kognitiva funktionsnedsättningar ”osynliga” och misstolkas ibland som ovilja. Dessutom är samhället idag inte väl förberett att bemöta de annorlunda kognitiva funktionerna hos individer med NPF.

”Förändringar av kognitiva funktioner kännetecknar NPF och leder till att individer får svårigheter att hantera sin vardag i familjen, på fritiden, i skolan, på arbetet och sociala relationer.”

NPF är inte en sjukdom, utan ett uttryck av mångfald, men det finns en sårbarhet och förhöjd risk för både psykiatriska och fysiska sjukdomar vid NPF.

Senast ändrad 2021-10-05